top of page
Image by Charles Forerunner

Ondernemings-
recht

De mensen en kennis van ons kantoor zorgen ervoor dat wij u kunnen adviseren over een breed scala aan aspecten van het ondernemingsrecht. Onze specialisten zijn over het algemeen betrokken bij zeer complexe transacties, vaak met een grensoverschrijdend en meervoudig juridisch karakter. Maar natuurlijk adviseren wij ook particulieren, ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, familie ondernemingen en coöperatieve verenigingen. Het gaat hierbij om onderwerpen die betrekking hebben op vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en ondernemingsstructuren.

Onze mensen beschikken over diepgaande kennis van de verschillende branches en bieden u op ieder gebied van het ondernemingsrecht maatwerk. Hierbij wordt waar nodig samengewerkt met specialisten uit de andere praktijkgroepen, met andere adviseurs zoals accountants of fiscalisten en, bij grensoverschrijdende werkzaamheden, met specialisten in de betreffende landen.

Onze medewerkers van de afdeling Ondernemingsrecht geven u graag informatie en advies over- c.q. staan u terzijde bij onder meer oprichting van:

Ondernemingen kunnen onderscheiden worden naar ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid en ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. 

In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer privé aansprakelijk voor namens de onderneming gemaakte schulden. Er kan dan geen onderscheid worden gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer. In zo’n geval is bijvoorbeeld de ondernemer die met een eenmanszaak aan het economisch verkeer deelneemt, met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat. Dit is anders bij de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap met verschillende beherende vennoten.

Wanneer een onderneming met rechtspersoonlijkheid wordt opgericht, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.), dan wordt een 'nieuw rechtssubject' geschapen die, net als een mens, zelfstandig drager van rechten en plichten is. Als via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, kan in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk worden gesteld voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. De ondernemer met bijvoorbeeld een B.V. kan dan in principe niet méér geld verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, waarvoor hij aandelen heeft genomen. Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten (aandeelhouders) in het kapitaal van de rechtspersoon. Daarmee is dus het risico dat men privé aansprakelijk wordt gesteld, beperkt. Slechts ingeval van een juridische procedure waarin onbehoorlijk bestuur wordt vastgesteld, kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Tenslotte zijn er nog diverse ander onderwerpen waarover wij u kunnen informeren en/of waarvoor de wet de tussenkomst van een notaris voorschrijft. Te denken valt onder andere aan de (verkoop en) levering van aandelen op naam, de uitgifte van aandelen op naam, de fusie van rechtspersonen of de splitsing en/of afsplitsing daarvan. Ook ten aanzien van advies over de te kiezen juridische structuur van uw onderneming kunt u bij ons terecht.

bottom of page