top of page
Man Signing

Integriteitsbeleid 

Integriteitsbeleid VAD Notarissen.

De integriteit van het notariaat is volgens VAD Notarissen N.V. (hierna: VAD) van groot belang omdat het notariaat een belangrijke en ingrijpende rol speelt in het leven van het publiek. Het notariaat (de notaris) beschikt over bijzondere (exclusieve) bevoegdheden die rechtstreeks het leven van het publiek (kunnen) beïnvloeden, zoals het opmaken van testamenten en huwelijksvoorwaarden en het overdragen van registergoederen en aandelen in vennootschappen.

Alhoewel de meeste mensen bij schending van de integriteit allereerst denken aan fraude en corruptie, omvat integriteit veel meer.

Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van medewerkers van VAD en van VAD in het algemeen. Het geeft niet alleen de mate van onkreukbaarheid en betrouwbaarheid aan, maar is ook een maatstaf of een medewerker zich in zijn handelen (doen en laten) laat leiden door de normen en waarden die kenmerkend zijn voor een goede medewerker van VAD.

Uiteraard is iedereen die werkzaam is bij VAD gebonden aan de algemeen geldende integriteitsregelgeving en meer specifiek de regelgeving die geldt voor het notariaat (bijvoorbeeld de Wet op het notarisambt en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en gehouden om die regelgeving na te leven.

Het interne integriteitsbeleid van VAD ziet meer op de normen en waarden die VAD van haar medewerkers verwacht. Daarnaast doet VAD te allen tijde een beroep op het ethisch bewustzijn van haar medewerkers.Binnen VAD wordt dan ook veel waarde gehecht aan integriteit, met als gevolg dat VAD is overgegaan tot het uitwerken en vaststellen van een integriteitsbeleid voor het kantoor.

bottom of page