top of page
Image by Joppe Spaa

Vereniging

Een vereniging kan op twee manieren worden opgericht: met of zonder notariële akte.

Indien de vereniging zonder notariële akte wordt opgericht, heeft deze slechts een beperkte rechtsbevoegdheid en kan bijvoorbeeld geen onroerende goederen verkrijgen of erfgenaam zijn. Bovendien kent een vereniging zonder notariële akte een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de bestuurders van de vereniging.

Een vereniging die wordt opgericht bij notariële akte, heeft volledige rechtsbevoegdheid, kan deelnemen aan het rechtsverkeer en kan rechtshandelingen verrichten.

De vereniging dient in ieder geval steeds twee leden te hebben. Bij oprichting van de vereniging bij notariële akte, moeten in deze akte in ieder geval de statuten van de vereniging worden opgenomen. Deze statuten vermelden naam, doel en vestigingsplaats, de verplichtingen van de leden van de vereniging jegens de vereniging, de wijze van bijeenroeping van de ledenvergadering en de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders.

Bij de beoordeling van een mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur van de vereniging staat de wettelijke regeling omtrent de behoorlijke uitoefening van diens taak centraal. Er bestaat een collectieve bestuursaansprakelijkheid indien onbehoorlijk besturen schade voor de vereniging veroorzaakt en het bestuur daarvoor een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Het belangrijkste verschil tussen een stichting en een vereniging is het feit dat een stichting geen en een vereniging wel leden kent.

bottom of page