top of page
Image by Who’s Denilo ?

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van VAD Notarissen N.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24332871.

 1. VAD Notarissen N.V. (hierna: “VAD Notarissen”) is een notariskantoor met als doelstelling de uitoefening van de praktijk van het ambt van notaris en de beoefening van het beroep van kandidaat-notaris, alles in de ruimste betekenis. Bij de uitoefening van die praktijk, dat ambt en de beoefening van dat beroep, laat VAD Notarissen zich bijstaan door (rechts-)personen die daartoe door haar bij de uitvoering van de opdrachen van haar cliënten worden ingeschakeld.

 2. VAD Notarissen beschouwt alle opdrachten van cliënten als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

 3. Op onze dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

 4. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt ten gevolge van enig handelen of nalaten van VAD Notarissen enige aansprakelijkheid van VAD Notarissen jegens de cliënt ontstaat, dan zal de omvang van die aansprakelijkheid jegens de cliënt beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door VAD Notarissen afgesloten beroepsaansprake- lijkheidsverzekering(en) ter zake van dat schadegeval aanspraak geeft (geven), in dat geval te verhogen met het bedrag van het eigen risico dat VAD Notarissen in verband met die verzekering(en) en dat schadegeval draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, of ook anderszins, schade aan personen of zaken wordt toege- bracht, waarvoor VAD Notarissen aansprakelijk is, dan zal de omvang van die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door VAD Notarissen afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor dat schadegeval aanspraak geeft, in dat geval te verhogen met het bedrag van het eigen risico dat VAD Notarissen in verband met die verzekering en dat schadegeval draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt ten gevolge van enig handelen of nalaten van VAD Notarissen enige aansprakelijkheid van VAD Notarissen jegens derden ontstaat, dan zal de cliënt VAD Notarissen ter zake van die aansprakelijkheid vrijwaren indien en voorzover het ter zake van die aanspra- kelijkheid onder de door VAD Notarissen afgesloten aansprakelijkheids- verzekering(en) tot uitkering komende bedrag onvoldoende is (waar- onder begrepen het geval dat géén uitkering wordt gedaan) om de door de derde geleden schade te vergoeden.
  VAD Notarissen verleent nadrukkelijk geen fiscale adviezen met betrekking tot de door haar te verrichten opdrachten, behoudens voorzover nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. Mitsdien aanvaardt VAD Notarissen geen enkele aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van fiscale aspecten van door haar uitgevoerde opdrachten.

 5. Het komt voor dat (rechts-)personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt door VAD Notarissen worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. VAD Notarissen gaat ervan uit, en bedingt voor zover nodig bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten van de cliënt tevens de bevoegdheid omvatten om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

 6. In geval bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt door VAD Notarissen een niet aan VAD Notarissen verbonden (rechts-) persoon wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, dan zal VAD Notarissen niet aansprakelijk zijn voor de fouten die door deze (rechts-)persoon onverhoopt mochten worden gemaakt, noch voor de gevolgen daarvan.

 7. De rechtsverhouding tussen VAD Notarissen en haar cliënt zal worden beheerst door Nederlands recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen haar cliënt en VAD Notarissen mocht ontstaan kennis te nemen.

 8. Niet alleen VAD Notarissen, maar ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van de opdracht van de cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Dat zal ook gelden voor voormalige medewerkers van VAD Notarissen, met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van VAD Notarissen hebben verlaten.

 9. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek verstrekt.
  Voor facturen van VAD Notarissen geldt een betalingstermijn van 15 dagen na dagtekeningvan de factuur.
  Het honorarium dat is opgenomen in alle facturen wordt vermeerderd met een kantoortoeslag van 6%, ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, registratie-, telefoon-, fax- en kopieerkosten).

 10. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt. De tekst van deze algemene voorwaarden is gesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. In geval van verschil van mening over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.


Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 29 maart 2013.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 29 maart 2013 en zijn tevens opgenomen in notariële akten opgemaakt door notaris mr. M.J. Dussel en mr. M.M. Engelman op 4 april 2013.

Heeft u vragen?

Bel 010 242 54 00 of mail naar info@vadnot.nl

Wij zijn u graag van dienst
Lichtenauerlaan-102-te-Rotterdam©NQMfotografie2020-13.jpg
bottom of page