top of page
Volunteers Serving Food

Stichting

De stichting is een rechtspersoon die wordt opgericht bij notariële akte. Een stichting wordt met name gebruikt voor non-profit doeleinden. De stichting kent geen aandeelhouders of leden. De stichting kan ook bij testament opgericht worden.

De statuten moeten, evenals bij de B.V. en N.V., naam, doel en vestigingsplaats vermelden. Ook de bevoegd- en verantwoordelijkheden van het bestuur en de wijze waarop het bestuur wordt benoemd en ontslagen moeten worden omschreven.

Voor wat betreft het doel van de stichting geldt voorts dat, indien deze ten doel heeft (geldelijke) uitkeringen te doen, deze beperkt zijn tot het ideële, sociale terrein. Omdat dit een zeer ruim begrip is, is overleg over een goede doelsomschrijving met een notaris aan te raden.

Bij de beoordeling van een mogelijke aansprakelijkheid van het bestuur van de stichting staat de wettelijke regeling omtrent de behoorlijke uitoefening van diens taak centraal. Er bestaat een collectieve bestuursaansprakelijkheid indien onbehoorlijk besturen schade voor de stichting veroorzaakt en het bestuur daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Ingeval van faillissement van een stichting zal de curator het initiatief kunnen nemen tot aansprakelijkheidsstelling van de (ex-)bestuurders. Aansprakelijkheid van het stichtingsbestuur tegenover derden ontstaat ook indien de stichting niet is ingeschre-ven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verdere informatie omtrent de aansprakelijkheid van bestuurders kan de notaris u geven.

Over het algemeen zal de notaris na oprichting van de stichting voor de inschrijving daarvan in het handelsregister zorgdragen.

bottom of page