belasting

ERFBELASTING EN AANGIFTE ERFBELASTING

 

ERFBELASTING

Erbelasting (voorheen genaamd successierecht) is een belasting die wordt geheven over de waarde van de nalatenschap. In beginsel wordt deze belasting betaald door een ieder die iets uit de nalatenschap heeft verkregen. De erfbelasting heeft een twee- schijvensysteem met een dubbel progressief tarief. Dit betekent, dat naar mate het bedrag dat u erft hoger is én naar mate uw verwantschap tot erflater minder is, u meer belasting betaalt. Voor bepaalde personen/instellingen gelden vrijstellingen. Partners en kinderen betalen over de waarde van hun erfdeel vanaf 10% aan erfbelasting. Voor overige erfgenamen, zoals bijvoorbeeld ouders, broers en zussen, neven en nichten, geldt een tarief vanaf 30%.

Uiteraard geldt er wel een vrijstelling. Voor geërfde bedragen onder dit vrijgestelde bedrag hoeft geen erfbelasting te worden voldaan.
Tabel vrijstellingen voor de erfbelasting 2021

Relatie met overledene Bedrag vrijstelling
Partner € 671.910
Kind of kleinkind €   21.282
Ouder €   50.397
Gehandicapt kind €   63.836
Andere erfgenaam €     2.244

Als beide ouders van de overledene erven, dan is de vrijstelling voor hen samen € 50.397. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 50.397.

De vrijstelling van een partner na pensioenimputatie bedraagt nooit minder dan € 173.580.

De maximale vrijstelling van 100% ondernemingsvermogen (BOR) is gesteld op
€ 1.119.845 (artikel 35 b lid 1 SW)

AANGIFTE ERFBELASTING

De erfgenamen of executeur moeten in beginsel binnen 8 maanden na het overlijden de aangifte voor de erfbelasting indienen bij de Belastingdienst. In de aangifte dient u op te geven wat de waarde van de bezittingen en de schulden van de erflater ten tijde van zijn/haar overlijden was. Vervolgens zal de Belastingdienst een aanslag opleggen voor de eventueel verschuldigde erfbelasting.

Meer informatie omtrent dit en andere onderwerpen kunt u vinden op onze pagina Documentatie.

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl