PageLines- grafsteen.jpg

VERKLARING VAN ERFRECHT OF
-EXECUTELE


VERKLARING VAN ERFRECHT

Een verklaring van erfrecht is nodig om onder andere de banktegoeden vrij te geven of onroerende zaken op naam van de erfgenamen te zetten bij het kadaster. Een verklaring van erfrecht dient te worden opgemaakt en afgegeven door een notaris.
Voordat de notaris zo’n verklaring afgeeft, zal hij een aantal onderzoeken doen, onder andere bij de Burgerlijke Stand, en het Centraal Testamenten Register. Op die manier worden alle erfgenamen en de wilsbeschikkingen van de overledene in kaart gebracht.

In de verklaring van erfrecht kan onder meer worden opgenomen:

  • de gegevens van de overledene (erflater);
  • of erflater bij leven een testament heeft gemaakt;
  • wie zijn erfgenamen krachtens het testament of op grond van de regels der wet zijn;
  • of de nalatenschap als dan niet aanvaard is door de erfgenamen;
  • of, en zo ja wie namens de gezamenlijke erfgenamen zal optreden om de nalatenschap af te wikkelen (dit kan een familielid, maar ook een buitenstaander zijn; deze persoon dient hiertoe in elk geval door de erfgenamen te zijn gemachtigd via een door deze erfgenamen ondertekende boedelvolmacht).

Met een verklaring van erfrecht kunnen de erfgenamen bij de bank de bankrekeningen op hun naam zetten.

VERKLARING VAN EXECUTELE

Indien erflater bij testament een executeur-testamentair (=de uitvoerder van de laatste wil van erflater) heeft benoemd, kan door de notaris, in plaats van een verklaring van erfrecht, ook een verklaring van executele, of een combinatie van beide verklaringen worden opgesteld en afgegeven.

In deze verklaring van executele staat dan de naam van de executeur(-testamentair) vermeld, waardoor deze dan de nodige bevoegdheid krijgt om de nalatenschap af te wikkelen.

(Vóór 1 januari 2003 –invoering van het nieuwe erfrecht- kon de benoeming van een executeur ook bij codicil plaatsvinden. Hoewel men nu door middel van een codicil geen executeur meer kan benoemen, blijven codicillen, gemaakt vóór 1 januari 2003, wel geldig.)

Voor meer specifieke documentatie onder andere over dit onderwerp verwijzen wij u nog graag naar onze pagina Documentatie.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl