testamentwoord

UW TESTAMENT

Het erfrecht is ingrijpend gewijzigd en beschermt een langstlevende echtgenoot/geregistreerd partner tegen eventuele aanspraken van kinderen en stiefkinderen. Toch is het verstandig na te gaan of dit wettelijke erfrecht aanvulling behoeft, bijvoorbeeld om wettelijke regeling van de opeisbaarheid van de kinderen te vergroten of juist in te perken. Of om te regelen wie er voor de kinderen en hun vermogen zorgt, wanneer beide ouders zijn overleden. Woont u samen of heeft u geen partner en geen kinderen, dan bepaalt de wet dat uw vermogen na uw overlijden wordt verkregen door uw ouders en broers en zusters, terwijl u zelf liever uw vermogen naar een goed doel ziet gaan.

Met betrekking tot diverse aanleidingen om een testament te maken, verwijzen wij u ook graag naar de bijlage: Wanneer is een testament nuttig?.
Graag verwijzen wij u ook naar onze pagina, waar wij u het verschil uitleggen tussen een tweetrapstestament en een testament wettelijke verdeling (langstlevende testament)


Klik hier
voor inhoud, uitleg en opgave van tarieven voor het maken van een akte uit onze serie basistestamenten.

Ouderlijk gezag/Voogdij.

Ouders van jongere kinderen willen veelal zelf bepalen wie de zorg over hun kinderen op zich neemt na hun overlijden. Er zijn verschillende situaties denkbaar:

Als ouders met elkaar gehuwd zijn (of een geregistreerd partnerschap hebben) oefenen zij gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over hun minderjarige kinderen. Overlijdt een van hen dan oefent de overblijvende ouder alleen het ouderlijk gezag uit. Overlijdt ook deze ouder dan benoemt de kantonrechter een voogd, tenzij de ouder in een testament een voogd heeft aangewezen.

Wanneer ouders niet met elkaar gehuwd zijn, oefent de moeder alleen het ouderlijk gezag uit over haar kind/kinderen. Ook indien de vader het kind heeft erkend.

De ouders van een kind geboren buiten huwelijk/geregistreerd partnerschap kunnen samen een verzoek doen tot het gezamenlijk ouderlijk gezag bij de griffie van de sector kanton van de rechtbank waarbinnen de minderjarige woonachtig is. Een verzoekschrift is via internet te downloaden via www.rechtspraak.nl.

Indien een huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt blijft het gezamenlijk ouderlijk gezag door de ouders (indien zij dit op het tijdstip van het ontbinden van het huwelijk hebben) voortbestaan. De ouders kunnen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk aan de rechtbank verzoeken om het gezag over hun kind/kinderen aan van een hen toe te kennen. De rechter wijst een dergelijk verzoek alleen toe als dit in het belang van het kind is.

Van voogdij is sprake als een ander dan de ouder het gezag over een minderjarig kind uitoefent. De ander kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn, (denk hierbij aan een voogdij-instelling). Voogdij kan ook door twee personen worden uitgeoefend Indien er één voogd is, moet deze er zorg voor dragen, dat de minderjarige overeenkomstig zijn/haar vermogen wordt verzorgd en opgevoed. Hij behoeft dit niet zelf te doen en de voogd heeft jegens de minderjarige geen onderhoudsplicht. Zijn er twee voogden dan is dit anders. Zij hebben de plicht en het recht om de minderjarige zelf te verzorgen en op te voeden en zijn, zolang de voogdij duurt jegens de minderjarige onderhoudsplichtig. Een voogd wordt in beginsel door de rechter benoemt, maar kan ook bij testament worden benoemd.

Testamentaire voogdij.

Iedere ouder kan bij testament bepalen wie na zijn overlijden als voogd of voogden het gezag over zijn ten tijden van zijn overlijden minderjarige kinderen zal of zullen hebben. Door die benoeming heeft de rechter in beginsel geen taak meer. Een rechtspersoon kan niet bij testament tot voogd worden benoemd. De aanwijzing tot voogd door een ouder heeft geen gevolg als na zijn overlijden de andere ouder van rechtswege het ouderlijk gezag uitoefent. Dit is het geval als de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen. Een aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden te beslissen of hij de aanwijzing tot voogd aanvaardt. Van belang is om van tijd tot tijd na te gaan of de door u aangewezen persoon nog bereid is om de voogdij uit te oefenen. Is dat niet het geval dan zal het testament op dat punt moeten worden aangepast.

De aanvaarding van de voogdij vindt plaats doordat de voogd een verklaring aflegt bij de griffie van de sector kanton van de rechtbank van de woonplaats van de minderjarige.

Naast de zorg voor de opvoeding en verzorging van de minderjarige heeft een voogd ook een taak in het beheer van het vermogen van een minderjarige. De voogd zorgt op aanwijzing van de kantonrechter voor een doelmatige en veilige belegging van het vermogen van zijn pupil. Hij heeft voor elke belegging de machtiging van de kantonrechter nodig.

Bij de aanvang van de voogdij zorgt de voogd voor een beschrijving van het vermogen van de minderjarige en moet die aan de kantonrechter overleggen. Tijdens het beheer van een voogd kan de kantonrechter jaarlijks of periodiek aan de voogd de verplichting opleggen om tussentijds een opstelling te maken van het vermogen van de minderjarige.

De voogdij eindigt wanneer het kind meerderjarig wordt. Dan eindigt ook het beheer van het vermogen door de voogd. Indien het uw wens zou zijn dat bijvoorbeeld de voogd het beheer over het vermogen van het kind nog voortzet, is het te overwegen om in een testament niet alleen de voogdij te regelen maar ook op te nemen dat het vermogen van uw kind, voorzover afkomstig uit uw nalatenschap, onder bewind wordt gesteld (bijvoorbeeld vanaf het moment dat het kind meerderjarig wordt tot het 25 jaar oud is.) In dat geval is er sprake van “bewind”.

Wilt u na het lezen van bovenstaande alsnog controleren of het maken of aanpassen van uw testament gewenst is, dan is dat (ook tijdens de Corona maatregelen) altijd mogelijk.

Via de checklist van onze Beroepsorganisatie kunt u een en ander ook nog controleren.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl