top of page
Cadeaus

Schenking

Een schenking is een gift. Deze gift kan bestaan uit geld of goederen, maar ook wanneer u een woning onder de marktwaarde verkoopt, beschouwt de Belastingdienst het verschil tussen die koopprijs en de marktwaarde als een gift aan de koper van uw woning.

Voor de meeste ouders staat wel vast wat er met hun vermogen moet gebeuren: wat er over is bij hun overlijden, moet naar de kinderen of kleinkinderen. Die vermogensoverdracht kan fiscaal bezien beter niet worden uitgesteld tot het overlijden. Een overdracht bij leven, door jaarlijkse schenkingen, kost veel minder belasting.

U mag als partners samen aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken.

Voor 2023 bedraagt dit € 6.035,00. Dit bedrag geldt per kind en voor u en uw partner samen. Indien u beiden afzonderlijk een dergelijk bedrag schenkt zal de Belastingdienst deze bedragen bij elkaar optellen en is er dus schenkbelasting verschuldigd.

Om zo veel mogelijk aan uw kinderen te schenken en toch het beheer over uw vermogen te houden, bestaat de mogelijkheid om te schenken onder schuldigerkenning.

Verhoging schenking ten behoeve van financiering van een studie of aankoop van een woning

Schenken onder schuldigerkenning

Bij een schenking onder schuldigerkenning schenken de ouders (“pa en ma”) ‘op papier’ aan de kinderen: Zij schenken een som geld en blijven dat geschonken bedrag schuldig aan hun kinderen. Zij lenen het geld als ware onmiddellijk weer terug van hun kinderen.

De ouders krijgen daardoor een (leen)schuld aan hun kinderen, en omgekeerd krijgen de kinderen een vordering op hun ouders, omdat hun ouders dan van hun geld hebben 'geleend'.

Die vordering, die de kinderen hebben gekregen op hun ouders, kunnen zij meestal pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende ouder. Door de schenking ‘op papier’ behouden de ouders feitelijk het beheer over het geschonken bedrag, de kinderen krijgen geen geld in handen. Dit maakt deze vorm van schenking goed toepasbaar als de ouders niet voldoende vrije middelen ter beschikking hebben (bijvoorbeeld als het geld vastzit in de onderneming, in beleggingen of in de eigen woning). De schenking heeft voor de ouders slechts tot gevolg dat hun ‘eigen’ vermogen vervangen wordt door ‘vreemd’ vermogen. Daardoor neemt hun vermogen, en daarmee de toekomstige nalatenschap, af. En dat levert de kinderen/erfgenamen een besparing aan erfbelasting op! Lees hier verder.......

Hand met biljetten

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar  mogen éénmalig in een jaar een belastingvrije, bestedingsvrije schenking ontvangen van € 28.947,00. U mag maar één keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.
Indien u bij uw schenking gebruik maakt van deze eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u toch aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Deze eenmalig belastingvrije schenking mag eenmalig worden verhoogd naar € 60.298,00 indien zij wordt aangewend om een dure studie of opleiding te betalen, onder voorwaarde dat

 • de studie of opleiding ten minste € 20.000,00 per jaar kost, exclusief levensonderhoud;

 • er van deze schenking een notariële akte is opgemaakt waarin is vermeld voor welke opleiding of studie de schenking is bedoeld en het bedrag van de verwachte kosten van deze opleiding of studie;

 • het geschonken bedrag moet binnen twee jaar na het jaar waarin het bedrag is geschonken worden zijn besteed aan deze studie of opleiding; en

 • u en uw kind moeten schriftelijk kunnen aantonen dat deze studie daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en het geschonken bedrag binnen de hiervoor vermelde termijn door uw kind is gebruikt voor deze opleiding of studie.
   

De vrijstelling is niet van toepassing indien het geschonken bedrag wordt aangewend ter aflossing van schulden, die reeds voorafgaande aan de schenking, waren aangegaan ter financiering van deze studie of opleiding;
 

Deze eenmalig belastingvrije schenking mag eenmalig worden verhoogd naar € 28.947,00 wanneer zij wordt aangewend:

 • ter financiering van de kosten van het verwerven van een eigen (koop-)woning

 • het aflossen  van een eigenwoningschuld

 • de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning

 • ter verbetering en/of onderhoud van zijn eigen (koop-)woning.

Per 1 januari 2024 wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling helemaal afgeschaft.


Voor beide verhoogde vrijstellingen geldt, dat

 • u, indien daarom wordt gevraagd door de Belastingdienst u kunt aantonen met schriftelijke stukken dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door u is betaald en door uw kind is gebruikt voor één van de hiervoor genoemde doeleinden;

 • met de eigen woning wordt het hoofdverblijf en de koopwoning van uw kind bedoeld. Ook een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd, is een eigen woning;

 • er van deze schenking aangifte aan de Belastingdienst wordt gedaan.


Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling?  (thans -2023- € 28.947,00)?


Is uw kind of zijn partner nu nog geen 40 jaar?
In dit geval is het alsnog toegestaan gebruik te maken van een van de aanvullende vrijstellingen onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

bottom of page