top of page
Hand met biljetten

Vermogensoverheveling door middel van schenking

Voor de berekening van uw eigen bijdrage wordt uitgegaan van het vermogen van twee jaren vóór die berekening. De waarde van de woning wordt na twee jaar bij deze berekening van het eigen vermogen opgeteld. Bovenstaande is voor velen reden om te bezien of het zinnig is het eigen vermogen te verlagen door middel van een schenking.

Onderstaand hebben wij de mogelijkheden en de belastingvrij te schenken bedragen voor u nog maar eens op een rijtje gezet:

 1. Eenmalig verhoogde schenking, geen notariële akte vereist.
  Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen éénmalig in een jaar een bestedingsvrij belastingvrije schenking ontvangen van € 28.947,00. U mag maar één keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.
  Ten behoeve van de financiering van de studie van uw kinderen, mag deze eenmalige vrijstelling met
  € 31.351,00 verhoogd worden naar in totaal € 60.298,00. 

  Van deze schenking behoeft geen notariële akte meer te worden opgemaakt. In de praktijk is gebleken dat de aangifte schenkbelasting voldoende is als signaal en controlemiddel voor de Belastingdienst.

   

 2. Jaarlijks toegestane bedrag belastingvrije schenking
  U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2023 bedraagt dit € 6.035,00. Dit bedrag geldt per kind.
  Dit bedrag van € 6.035,00 geldt wel voor u en uw partner samen. Indien u beiden afzonderlijk een dergelijk bedrag schenkt zal de Belastingdienst deze bedragen bij elkaar optellen en is er dus schenkbelasting verschuldigd.
  Zo lang de schenking onder dit bedrag blijft, hoeft u geen aangifte te doen, tenzij u natuurlijk van de Belastingdienst een Formulier aangifte heeft ontvangen.

   

 3. Schenking onder schuldigerkenning. 
  U kunt jaarlijks het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag aan uw kinderen schenken en bepalen dat u deze bedragen schuldig blijft en de kinderen er pas over kunnen beschikken na uw dood. Mits niet voor het overlijden van de schenker betaald, is door de kinderen over deze geschonken bedragen géén erfbelasting verschuldigd. Het betreft immers de betaling aan hen van een schuld.

       voordelen:

1.   u hoeft de bedragen nog niet uit te keren

2.  de schenker mag de geschonken bedragen als schuld aftrekken van het vermogen in box

      waardoor de berekening van een eventuele Wlz-bijdrage lager zou kunnen uitvallen;

3.  deze geschonken bedragen worden niet als uw nalatenschap aangemerkt bij dE

     (latere) berekening van verschuldigde erfbelasting.

4.  De door de begiftigde te ontvangen rente is onbelast.

nadelen:

 1.  Omdat deze bedragen pas na uw overlijden worden uitgekeerd, worden ze uitsluitend als schenking aangemerkt indien hiervan notariële akten zijn opgemaakt.

 2. De schenker moet de begiftigde daadwerkelijk jaarlijks 6% rente betalen over de geschonken bedragen en mag deze rente niet schuldig blijven; wanneer de rente niet wordt betaald, wordt de schenking alsnog terug gedraaid;

 3. de begiftigde moet het geschonken bedrag bijtellen als vermogen in box 3.
  (vrijstelling box 3: zie tabel hierboven) Wanneer het vermogen van de begiftigde hoger uitkomt, is deze over het meerdere inkomstenbelasting verschuldigd.

 4. De door de schenker aan de begiftigde te betalen rente is niet aftrekbaar.


4.      Schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Tot fiscaal aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van gelijkblijvende bedragen, uit te betalen minstens een keer per jaar, gedurende minimaal vijf jaar en eindigend uiterlijk eindigend bij overlijden van de schenker, aan een ANBI of een (onder voorwaarden) Vereniging, mits vastgelegd in een notariële akte.

Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel
Met een periodieke notariële schenking aan een ANBI of een Vereniging kunt u de geschonken bedragen volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug.

 

Uw gift is een periodieke gift als:

 • u de gift heeft laten vastleggen bij een notaris in een notariële akte;

 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de betreffende instelling of  vereniging die in de notariële akte wordt genoemd;

 • deze bedragen telkens (ongeveer) even hoog zijn;

 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. (Het mag ook langer, maar de gift dient uiterlijk bij uw overlijden stoppen);

 • u van de instelling of vereniging voor die de gift geen tegenprestatie ontvangt.

Voor deze periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Tot slot bestaat ook nog de mogelijkheid de woning aan de kinderen over te dragen onder het voorbehoud van

 • een gratis woonrecht voor de ouders in de vorm van een vruchtgebruik of recht van bewoning;

 • het bedingen van een huurrecht voor de ouders;

 • schenking van de woning, al dan niet onder voorbehoud van woon- of huurrecht.

Ten aanzien van laatstgenoemde mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan adviseren wij u een afspraak met ons te maken, zodat uw persoonlijke situatie kan worden geïnventariseerd en aan u het best mogelijke advies kan worden gegeven.

Rente betalen

Bij een schenking onder schuldigerkenning moeten de ouders over het bedrag dat zij aan hun kinderen hebben geschonken, jaarlijks minimaal 6% rente betalen. Dat moet om een fictief vruchtgebruik te vermijden. De Successiewet bepaalt dat geen rekening wordt gehouden met een schenking als de schenker zich het genot van het geschonken bedrag heeft voorbehouden tot zijn overlijden of tot een tijdstip tot 180 dagen daarvoor. En dat is het geval als de ouder het geschonken bedrag tot zijn dood renteloos (of tegen een te lage rente) schuldig blijft aan zijn kinderen. Bij zijn overlijden worden de kinderen dan geacht het bedrag van de schenking krachtens erfrecht te hebben verkregen en zijn zij daarover alsnog erfbelasting verschuldigd.

Vermogensoverheveling door middel van schenking

Met de verzwaring van de eigen bijdrage voor Wlz-instellingen (Wlz staat voor Wet langdurige zorg) zoals verzorgingstehuizen, die tot 1 januari 2013 uitsluitend afhankelijk was van de hoogte van het maandelijkse inkomen, is bij velen de schrik om het hart geslagen.
Sinds 2013 wordt het gespaarde vermogen ook als inkomen gezien. Het spaargeld wordt meegeteld bij de berekening van de eigen bijdrage voor zover het vermogen in box 3 hoger is dan de vrijstelling.

 

Voorwaarden: Belastingvrij vermogen per persoon in 2022:

U bent alleenstaande: €  57.000,00

U bent fiscaal partners: € 114.00,00

bottom of page