schenken 2

WAT WORDT ONDER EEN SCHENKING VERSTAAN?

Een schenking is een gift.

Deze gift kan bestaan uit geld of goederen, maar ook wanneer u een woning onder de marktwaarde verkoopt, interpreteert de Belastingdienst het verschil tussen die koopprijs en de marktwaarde als een gift aan de koper van uw woning.
U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2022 bedraagt dit € 5.677,00. Dit bedrag geldt per kind.
Dit bedrag van € 5.677,00 geldt wel voor u en uw partner samen. Indien u beiden afzonderlijk een dergelijk bedrag schenkt zal de Belastingdienst deze bedragen bij elkaar optellen en is er dus schenkbelasting verschuldigd.

Door hier te klikken komt u op de pagina waar een uitgebreide toelichting is opgenomen mbt de wijze waarop u uw kinderen na uw overlijden een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting kunt besparen, door nu te schenken middels schuldigerkenning.

Eenmalig verhoogde vrijstelling.

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar  mogen éénmalig in een jaar een belastingvrije, bestedingsvrije schenking ontvangen van € 27.231. U mag maar één keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.
Indien u bij uw schenking gebruik maakt van deze eenmalig verhoogde vrijstelling, dan moet u toch aangifte doen. In de aangifte geeft u aan welke vrijstelling volgens u van toepassing is.

Verhoging schenking ten behoeve van financiering van een studie of aankoop van een woning

 1. Deze eenmalig belastingvrije schenking mag eenmalig worden verhoogd naar € 56.724 indien zij wordt aangewend om een dure studie of opleiding te betalen, onder voorwaarde dat
 • de studie of opleiding ten minste € 20.000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud;
 • er van deze schenking een notariële akte is opgemaakt waarin is vermeld voor welke opleiding of studie de schenking is bedoeld en het bedrag van de verwachte kosten van deze opleiding of studie;
 • het geschonken bedrag moet binnen twee jaar na het jaar waarin het bedrag is geschonken worden zijn besteed aan deze studie of opleiding; en
 • u en uw kind moeten schriftelijk kunnen dat deze studie daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en het geschonken bedrag binnen de hiervoor vermelde termijn door uw kind is gebruikt voor deze opleiding of studie.

De vrijstelling is niet van toepassing indien het geschonken bedrag wordt aangewend ter aflossing van schulden, die reeds voorafgaande aan de schenking, waren aangegaan ter financiering van deze studie of opleiding;

2.  Deze eenmalig belastingvrije schenking mag eenmalig worden verhoogd naar € 106.671 indien zij wordt aangewend:

 • ter financiering van de kosten van het verwerven van een eigen (koop-)woning
 • het aflossen  van een eigenwoningschuld
 • de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming mbt de eigen woning
 • ter verbetering en/of onderhoud van zijn eigen (koop-)woning.

Voor beide verhoogde vrijstellingen geldt, dat

 • u, indien daarom wordt gevraagd door de Belastingdienst u kunt aantonen met schriftelijke stukken dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door u is betaald en door uw kind is gebruikt voor één van de hiervoor genoemde doeleinden;
 • met de eigen woning wordt het hoofdverblijf en de koopwoning van uw kind bedoeld. Ook een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd, is een eigen woning;
 • er van deze schenking aangifte aan de Belastingdienst wordt gedaan.

Heeft u al eerder gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling?  (thans -2022- € 27.231)?
Is uw kind of zijn partner nu nog geen 40 jaar?
In dit geval is het alsnog toegestaan gebruik te maken van een van de aanvullende vrijstellingen onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl