top of page
Man Signing

Notariële volmacht

Door het ondertekenen van een notariële volmacht vertrouwt u uw partner, kinderen of een ander vertrouwd persoon toe om namens u rechtshandelingen te verrichten.

Wanneer u zelf nog goed zelf in staat bent om alle rechtshandelingen te verrichten, kunt u laten opnemen in deze volmacht, dat u deze pas wenst te laten ingaan op het moment dat u zelf onbekwaam bent verklaard deze rechtshandelingen te verrichten, bij voorbeeld ten gevolge van dementie of een herseninfarct. De volmacht kan alleen gebruikt worden als u nog leeft, immers indien u komt te overlijden, zal uw testament (of het wettelijk erfrecht) worden uitgevoerd.

Dementie

Het voordeel van een notariële volmacht is, dat de gevolmachtigde meteen (of na ontvangst van een verklaring van de medisch deskundige) gebruik kan maken van de volmacht en de nodige rechtshandelingen namens u kan verrichten.

Wanneer u geen volmacht heeft gegeven

Wanneer u geen notariële volmacht heeft ondertekend en u zelf uw financiële belangen niet meer kan behartigen, dan zijn de mensen in uw nabije omgeving genoodzaakt bij de rechter een langdurige procedure tot onder curatele stelling of onder bewindstelling van uw vermogen op te starten.

Pas na de uitspraak van de rechter waarbij de onder curatele stelling of onder bewindstelling is uitgesproken kunnen er weer rechtshandelingen met betrekking tot uw vermogen worden verricht. Het instellen van deze procedures duurt vaak een aantal weken. Vervolgens moet elk jaar door de curator of bewindvoerder een vermogensoverzicht worden overlegd bij de rechter.

bottom of page