top of page
Image by Hunters Race

Erfbelasting

Erbelasting is een belasting die wordt geheven over de waarde van de nalatenschap. In beginsel wordt deze belasting betaald door een ieder die iets uit de nalatenschap heeft verkregen.

De erfbelasting heeft een twee-schijvensysteem met een dubbel progressief tarief. Dit betekent, dat naar mate het bedrag dat u erft hoger is én naar mate uw verwantschap tot erflater minder is, u meer belasting betaalt. Voor bepaalde personen/instellingen gelden vrijstellingen. Partners en kinderen betalen over de waarde van hun erfdeel vanaf 10% aan erfbelasting. Voor overige erfgenamen, zoals bijvoorbeeld ouders, broers en zussen, neven en nichten, geldt een tarief vanaf 30%.

 

Uiteraard geldt er wel een vrijstelling. Voor geërfde bedragen onder dit vrijgestelde bedrag hoeft geen erfbelasting te worden voldaan.

Tabel vrijstellingen voor de erfbelasting 2023

Relatie met overledeneBedrag vrijstelling

Partner

Kind of kleinkind

Ouder

Gehandicapt kind

Andere erfgenaam

Bedrag vrijstelling

€ 723.526,00

€    22.917,00

€    54.269,00

€    68.740,00

€      2.417,00

Als beide ouders van de overledene erven, dan is de vrijstelling voor hen samen € 54.270,00. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 54.270,00.

De vrijstelling van een partner na pensioenimputatie bedraagt nooit minder dan € 186.915,00.

Ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is het nog niet duidelijk wat de toekomst gaat brengen.

Recent is er een aangepast wetsvoorstel ingediend. De voorgestelde wijzigingen zijn als volgt:

  • 25% van de waarde van ondernemingsvermogen is vrijgesteld (nu nog 83% met 100% voor de eerste
    € 1.205.871,00)

  • Maximumvrijstelling van € 5.000.000,00

  • Kleine aanmerkelijk belang pakketten worden uitgezonderd (bij een belang kleiner dan 5%)

  • Geen vrijstelling of doorschuifregeling meer voor de inkomstenbelasting

  • Verhuurd vastgoed wordt aangemerkt als beleggingsvermogen (aan derden verhuurd vastgoed).

Aangifte erfbelasting

De erfgenamen of executeur moeten in beginsel binnen 8 maanden na het overlijden de aangifte voor de erfbelasting indienen bij de Belastingdienst. In de aangifte dient u op te geven wat de waarde van de bezittingen en de schulden van de erflater ten tijde van zijn/haar overlijden was. Vervolgens zal de Belastingdienst een aanslag opleggen voor de eventueel verschuldigde erfbelasting.

bottom of page