tarieven_2_1942336433

De Europese Erfrechtverordening

Vanaf 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing op internationale nalatenschappen, dat wil zeggen op de erfopvolging van personen die op of na 17 augustus 2015 komen te overlijden. De verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk).

Van een internationale nalatenschap is sprake zodra verschillende landen betrokken zijn bij die nalatenschap. Veelvoorkomend voorbeeld: iemand met de Nederlandse nationaliteit komt te overlijden en bezit op dat moment een vakantiewoning in het buitenland.

Waarom een Europese Erfrechtverordening?

Op dit moment heeft ieder Europees land eigen regels ten aanzien van internationale nalatenschappen. Doordat de regels van de verschillende Europese landen niet met elkaar overeenkomen kan het voorkomen dat ieder land het eigen recht van toepassing verklaart op de nalatenschap.

Op grond van de Europese Erfrechtverordening zijn in alle landen van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk) dezelfde regels van toepassing om te bepalen welk recht van toepassing is op een internationale nalatenschap.

Hoofdregels van de Europese Erfrechtverordening

1.   Recht laatste gewone verblijfplaats van toepassing

Op een internationale nalatenschap is het recht van toepassing van het land waar de overledene zijn laatste gewone verblijfplaats had. Wat zijn laatste gewone verblijfplaats was dient aan de hand van alle relevante feiten en omstandigheden te worden vastgesteld.

2.   Rechtskeuze voor het recht van de nationaliteit van de testateur

Het is mogelijk om af te wijken van de onder 1 vermelde hoofdregel door in een testament een rechtskeuze te maken. De keuzemogelijkheden zijn beperkt tot het recht van het land van de nationaliteit van de testateur op het moment van de rechtskeuze of op het moment van zijn overlijden. Als een testateur verschillende nationaliteiten bezit kan hij kiezen tussen de verschillende rechtsstelsels.

3.   Europese erfrechtverklaring

De verordening introduceert tevens de Europese erfrechtverklaring, waarmee erfgenamen en executeurs hun rechten en bevoegdheden kunnen aantonen in de verschillende EU-lidstaten.

Belangrijkste verschillen ten opzichte van huidig recht

Op grond van het huidige internationale erfrecht wordt aangesloten bij het recht van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene, doch slechts indien de overledene ook de nationaliteit van dat land bezat of voorafgaande aan zijn overlijden ten minste vijf jaar in dat land woonde.

De verordening verklaart het recht van het land van de laatste gewone verblijfplaats van de overledene van toepassing op de nalatenschap.

Op grond van het huidige internationale erfrecht kan een rechtskeuze worden uitgebracht voor a) het recht van de nationaliteit of b) het recht van de gewone verblijfplaats van de testateur op het moment van de rechtskeuze of op het moment van overlijden.

Op grond van de verordening is de rechtskeuze van de testateur vanaf 17 augustus 2015 beperkt tot het recht van zijn nationaliteit op het moment van de rechtskeuze of op het moment van overlijden.

Rechtskeuze voor Nederlanders

Personen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zowel voor als na 17 augustus 2015 een rechtskeuze uitbrengen voor Nederlands recht.

Omdat de verordening het recht van de laatste gewone verblijfplaats van toepassing verklaart op de (internationale) nalatenschap in die gevallen dat er geen rechtskeuze is gemaakt, is het vooral voor Nederlanders die in het buitenland (gaan) verblijven aan te raden een rechtskeuze uit te brengen voor Nederlands recht. Op deze wijze wordt voorkomen dat het recht van de gewone verblijfplaats op het moment van overlijden van toepassing zal zijn.

Rechtskeuze voor buitenlanders met woonplaats in Nederland

Voor personen zonder de Nederlandse nationaliteit maar met hun gewone verblijfplaats in Nederland gaat er veel veranderen. Op dit moment kunnen zij naar Nederlands recht een rechtskeuze uitbrengen voor het recht van hun nationaliteit of van hun gewone verblijfplaats. Vanaf 17 augustus 2015 kan enkel nog een rechtskeuze worden uitgebracht voor het recht van de nationaliteit.
Indien een niet-Nederlander zeker wil weten dat Nederlands recht van toepassing zal zijn op zijn nalatenschap, dan dient hij voor 17 augustus 2015 een rechtskeuze uit te brengen voor Nederlands recht.

Zie ook.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl