huishypotheek

AFSLUITEN HYPOTHEEK

Het recht van hypotheek

De koop van een onroerend goed (woning) staat of valt meestal met de financiering daarvan. Hierbij wordt een beroep gedaan op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Degene die geld leent voor de aankoop van een woning, geeft hypotheek; hij is de hypotheekgever. De geldverstrekker is de hypotheeknemer (of de hypotheekhouder). De hypotheekgever geeft het huis in onderpand om de geldverstrekker de zekerheid te geven dat het door hem geleende geld zal worden terugbetaald. Als de hypotheekgever in gebreke blijft met de aflossing van de hypotheek en de betaling van de verschuldigde rente, heeft de geldverstrekker ingevolge de wet het recht het huis in het openbaar te verkopen (veiling) om op die manier zijn vordering te verhalen op de opbrengst van die woning. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar van de woning, naast hypotheekgever ook wel de onderzetter genoemd. Het huis waarop de hypotheek rust wordt het onderpand genoemd.


Verschillende vormen van hypothecaire leningen
Er zijn verschillende soorten hypotheken. Het grootste verschil tussen deze hypotheken wordt bepaald door de wijze van aflossing.
De meest gangbare hypotheekvormen zijn:

de lineaire hypotheek
bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd per jaar een gelijk bedrag af, waardoor de restant schuld kleiner wordt en u steeds minder rente hoeft te betalen (maar dus ook een afnemend fiscaal voordeel wegens aftrek hypotheekrente geniet;
de annuïteitenhypotheek
bij deze hypotheekvorm betaalt u gedurende de looptijd een gelijk bedrag opgebouwd uit een bedrag aan rente en een bedrag aflossing, in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, maar naarmate de lening langer loopt, wordt het bedrag aan rente lager en het gedeelte van het bedrag dat aan aflossing wordt betaald wordt hoger; ook hier neemt dus het fiscaal voordeel in toenemende mate af.

Na 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk de hypotheekrente in aftrek te brengen indien een hypothecaire geldlening wordt aangegaan in een andere vorm dan hierboven omschreven.

Behalve voor de aankoop van een onroerende zaak volgen onderstaand nog wat opties waarvoor een hypothecaire geldlening kan worden aangegaan.

  • Wanneer u al een hypotheek bij een bank heeft en u wilt overstappen naar een andere bank, bijvoorbeeld omdat deze betere voorwaarden heeft, kan men de hypotheek oversluiten.
  • Het kan voorkomen dat u al een nieuw registergoed (huis) heeft gekocht maar dat uw oude huis nog in de verkoop staat. U kunt dan een zogenaamde overbruggingshypotheek afsluiten. Zowel uw huidige huis als uw nieuwe registergoed (huis)worden dan als onderpand in de hypotheek opgenomen.
  • Een verbouwing kan soms veel geld kosten, wat niet uit eigen middelen betaald kan worden. In zo’n geval kan een tweede hypotheek een uitkomst bieden, temeer omdat de leningsvoorwaarden bij de bank dan gunstiger zijn dan dat men een zogenaamde persoonlijke lening afsluit.

Laat u goed adviseren alvorens de voor u geschikte hypotheek met bijbehorende (overlijdensrisico-)verzekering(en) af te sluiten, een en ander ook met  het oog op de aftrekbaarheid van de rente voor de inkomstenbelasting. Hiervoor zijn reeds beperkende maatregelen genomen.

Particuliere hypotheek of geldlening? Vergeet het volgende niet!

Meldingsplicht bij aangaan niet-bancaire eigen-woning-lening

Wanneer u in 2014 geld van een familielid of van een andere particuliere, niet als bank geregistreerde instelling, bijvoorbeeld bij uw eigen BV, een familielid of bepaalde buitenlandse financiële instellingen, geld heeft geleend of alsnog gaat lenen voor de financiering of verbouwing van een woning en wilt u aanspraak maken op renteaftrek, dan dient u dit tijdig te melden bij de Belastingdienst: uiterlijk bij het indienen van de aangifte 2014 maar uiterlijk op 31 december 2015. Dit geldt ook voor wijzigingen in een dergelijke lening in 2014; dit dient vóór 1 februari 2015 te worden gemeld aan de Belastingdienst. NB: met betrekking tot leningen aangegaan vóór 1 januari 2013 geldt geen meldingsplicht voor de kwalificatie als een eigen-woning lening, evenmin bij oversluiten van een dergelijke lening.

U dient dan de volgende gegevens te verstrekken:

 • de datum waarop de lening is aangegaan;
 • het bedrag van de lening;
 • de periodiek te betalen rente;
 • de looptijd van de lening;
 • de wijze van aflossing (let op: voor het recht op renteaftrek moet er (annuïtair of lineair) op de lening worden afgelost);
 • de gegevens van de ouder of andere particulier die bereid is (geweest) de lening aan u te verstrekken.

Via deze link vindt u alle informatie omtrent het aangeven van deze niet bancaire lening aan de Belastingdienst.

Te laat melden kan verstrekkende gevolgen hebben. De hypotheekrenteaftrek over het jaar 2013 kunt u niet meer herstellen. De lening behoort alsdan niet tot uw eigenwoningschuld in box 1 maar tot box 3. Indien u dit vóór 1 februari 2015 herstelt en dit volgens de eisen van de belastingdienst doorgeeft, behoort de schuld vanaf 1 januari 2014 weer tot de eigenwoningschuld.

Deze informatieplicht geldt alleen voor leningen welke niet bij een bank zijn afgesloten.

Als u geld kunt lenen van ouders, etc. ter financiering van een eigen woning, verdient het aanbeveling deze lening door ons te laten vastleggen in een notarïele of onderhandse akte. Voor meer informatie hierover kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Wat doet de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte?

Ingeval van een hypotheekakte zijn naast een groot deel van de hierboven reeds genoemde werkzaamheden ook de volgende notariële werkzaamheden gebruikelijk:

Opvragen/bestuderen van de hypotheekinstructie van de geldverstrekker die geld aan de koper leent en het aan de hand daarvan zo nodig contact opnemen met geldverstrekker en de koper.

Opmaken van de hypotheekakte op basis van de gegevens die ook voor de akte van levering zijn verzameld en toezending van het ontwerp van die akte aan de koper en geldverstrekker.

Het na het geven van een toelichting, passeren van de hypotheekakte en aanbieding van een afschrift aan het kadaster ter inschrijving van de hypotheek.

Toezending van een afschrift van de hypotheekakte aan de geldverstrekkker en een kopie ervan aan de koper.

Voor extra of vervolgwerkzaamheden kan de notaris extra kosten in rekening brengen. De kosten die gemaakt worden in verband met de doorhaling van een hypotheek of beslag van de verkoper vallen niet onder het begrip “kosten koper” en worden afzonderlijk bij de verkoper in rekening gebracht. Hoewel de hypotheekakte zekerheid verstrekt aan de financier, is meestal afgesproken dat het notarieel honorarium en de kadasterkosten voor rekening van de geldlener komen. Dit geldt ook voor eventuele extra werkzaamheden die de notaris op verzoek van de geldverstrekker verricht.

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl