prepared

ESTATE-PLANING (VERMOGENSPLANNING)

Aan het einde van een werkzaam leven kunt u tot de conclusie komen, dat er in de achterliggende periode een behoorlijk vermogen is vergaard, doordat bijvoorbeeld de schuld op de eigen woning is afgelost of een eigen succesvolle onderneming is verkocht. Een volgende levensfase noopt tot bezinning over de bestemming van uw vermogen na uw overlijden en de bij een overlijden verschuldigde erfbelasting.

Bij het overlijden vererft het vermogen in één keer. Bij de verkrijger wordt de nalatenschap belast met erfbelasting volgens een twee- schijventarief. De erfbelasting is hoger naarmate meer wordt verkregen.

Estate Planning betekent advisering hoe de overgang van uw vermogen zo voordelig mogelijk voor uw erfgenamen te organiseren. Dit kan zowel bij leven als bij overlijden. Het is natuurlijk uw bedoeling dat uw vermogen bij de juiste personen terechtkomt tegen betaling van zo min mogelijk belasting.

U kunt een besparing op door uw erfgenamen verschuldigde erfbelasting realiseren indien u tijdig kiest voor een juiste combinatie ter zake van de drie hoofdonderdelen van “estate planning”, te weten:

Relatievermogensrecht
Bent u getrouwd of bent u samenwonend, is dit uw eerste relatie of heeft u al een relatie achter de rug, zijn er afstammelingen uit die eerdere relatie, is er een samenlevingscontract of zijn er huwelijksvoorwaarden gemaakt?

Schenkingen/overhevelen vermogen
Wilt u reeds bij leven schenken en zo ja: Hoe veel? Wat? Aan wie? Hoeveel schenkbelasting moet er betaald worden?
Of wilt u andere vermogensbestanddelen (zoals bij voorbeeld uw woning) overdragen en zo ja, op welke manieren kan dit worden gerealiseerd?

Erfrecht
Hoe veel erfbelasting zijn uw erfgenamen na uw overlijden verschuldigd? Kan het ook iets minder? Moeten uw erfgenamen direct betalen?

U bespaart niet alleen erfbelasting door bij leven aan uw erfgenamen te schenken.

U kunt veel meer besparen door een combinatie van de juiste huwelijksvoorwaarden, een goed testament en het juiste schenkingsplan.

Wanneer uw huwelijksvoorwaarden ouder zijn dan 5 jaar, dan adviseren wij u een gesprek met ons aan te gaan om samen met u te beoordelen of aanpassing noodzakelijk is.

Wanneer uw testament gemaakt is voor 2003 mag u gevoeglijk aannemen dat dit verouderd is. In 2003 is de hele wet omtrent het erfrecht vernieuwd.

Graag adviseren wij u op welke wijze u zeggenschap houdt over het reeds door u bij leven aan een erfgenaam over dragen te of reeds overgedragen vermogen.

Wij kunnen in overleg met u, eventueel ook andere specialismen zowel binnen ons kantoor (te denken valt aan de vastgoed- of ondernemingsrechtsectie) of buiten ons kantoor (fiscaal juristen) inschakelen.

Met betrekking tot onder andere dit onderwerp verwijzen wij u ook  naar de brochures die zijn te downloaden via onze pagina Documentatie.

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl