Een besloten vennootschap (B.V.) kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het kan voorkomen dat men het genomen besluit wenst te herroepen. Maar is dit wel mogelijk? De wet geeft hiervoor geen directe aanknopingspunten. Onlangs heeft de Hoge Raad hier echter een eerste opening voor geboden.

Om een ontbindingsbesluit te herroepen dient volgens de Hoge Raad te worden voldaan aan bepaalde voorwaarden in verband met de eisen van rechtszekerheid en de bescherming van de rechten en belangen van derden.

Concreet is hierbij het navolgende van belang:

bij het nemen van een besluit tot herroeping dienen de in het algemeen geldende vereisten voor het rechtsgeldig nemen van besluiten door de algemene vergadering van aandeelhouders van een B.V. in acht te worden genomen;

  • de reden van de herroeping en het belang van de herroeping dienen te worden aangegeven;
  • er dient inzicht te bestaan in de vermogenstoestand van de B.V. op de datum van ontbinding en op de datum van herroeping, maar ook in de tussenliggende periode;
  • om te voorkomen dat derden nadeel ondervinden van de herroeping kan het zijn dat de B.V. een vorm van compensatie dient te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van garanties of zekerheden;
  • er dient inzicht te worden gegeven in de vereffeningshandelingen die inmiddels hebben plaatsgevonden.

Om de rechtszekerheid en de bescherming van derden te waarborgen zal de rechter de herroeping toetsen. De rechter kan daarbij belanghebbenden oproepen en bepalen welke eventuele andere derden moeten worden ingelicht over het verzoek tot herroeping. Een uiteindelijke uitspraak van de rechter kan worden ingeschreven in de relevante registers.

Er geldt geen algemene termijn waarbinnen een herroeping dient plaats te vinden. Wel kan de verstreken tijd tussen het ontbindingsbesluit en het herroepingsbesluit een relevante omstandigheid zijn bij de beantwoording van de vraag of in de omstandigheden van het geval door de herroeping afbreuk wordt gedaan aan de eisen van rechtszekerheid of de rechten en belangen van derden.

De mogelijkheid tot het herroepen van een ontbindingsbesluit lijkt aan te sluiten bij de in 2012 ingetreden “Flex-wet”, waarbij aandeelhouders meer vrijheid hebben gekregen om een onderneming naar eigen inzicht en wensen vorm te geven, daarbij rekening houdende met de belangen van andere partijen.

Of een verzoek tot herroeping slaagt zal uiteindelijk afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl