Vindplaats wettelijke regeling:
Curatele is geregeld in artikel 378 ev van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
Bewind is geregeld in artikel 431 ev van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Hoe en wanneer?
Een persoon wordt door de kantonrechter op verzoek van zijn echtgenoot, kinderen of een of meer andere bloedverwanten (tot in de vierde graad, dat komt neer op broers, zussen, neven en/of nichten) door de kantonrechter onder bewind gesteld of onder curatele gesteld. 

Een kantonrechter, die een verzoek tot onder curatele stelling in behandeling heeft, kan ambtshalve beslissen dat bewind voldoende is.

Curatele.
Curatele betreft de persoon zelf. De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen De persoon, die onder curatele staat is niet meer “bekwaam” om rechtshandelingen te verrichten. Ook waar het betreft zijn verzorging , verpleging, behandeling en begeleiding. 

Curateleregister
Als iemand onder curatele is gesteld, wordt dat gepubliceerd. Zo kunnen anderen weten dat er een ondercuratelestelling geldt. Het curateleregister is een openbaar register, dat via internet voor een ieder is in te zien (o.a. via www.rechtspraak.nl).

De uitspraak van de rechter waarbij de onder curatele stelling wordt uitgesproken wordt eveneens gepubliceerd (in de Staatscourant en 2 plaatselijke dagbladen). 

Curator
De onder curatele gestelde is handelingsonbekwaam. De positie van de curator lijkt veel op die van een ouder of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de onder curatele gestelde, treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Is iemand onder curatele gesteld, dan verliest die persoon immers zijn handelingsbekwaamheid en mag nergens zelf meer over beslissen. Over zijn financiële beheer legt een curator jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter.

Bewind.
Bewind wordt geacht minder “zwaar” te zijn, dan een curatele. Bij het instellen van een bewind is er sprake van het onder bewind stellen van goederen. Wanneer bijvoorbeeld een persoon door zijn lichamelijke of geestelijke toestand (tijdelijk of blijvend) niet in staat is om zijn financiële belangen te behartigen. De persoon wordt niet handelingsonbekwaam (in juridische zin). Hij mag rechtshandelingen blijven verrichten, al dan niet tezamen met zijn bewindvoerder.

Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld een huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig over de onderbewindgestelde goederen beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. Kan de betrokkene niet meer oordelen, dan heeft de bewindvoerder bijvoorbeeld voor de verkoop van het huis machtiging van de kantonrechter nodig.

Wanneer een persoon bijvoorbeeld is opgenomen in een verpleeghuis en feitelijk niet meer zelf kan handelen, omdat hij niet meer “buiten” komt, is een bewind vaak voldoende. De persoon is dan feitelijk niet meer in staat om zelf rechtshandelingen te verrichten en dan is het niet nodig de “zwaardere” curatele te verzoeken.

Taak bewindvoerder.
De bewindvoerder behartigt de financiële belangen, al dan niet in overleg met de betrokkene. Hij voert het beheer over de onderbewindgestelde goederen en doet de belastingaangifte, vraagt toeslagen en andere uitkeringen aan en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. 

In zijn uitspraak geeft de kantonrechter aan wie de bewindvoerder is en welke goederen onder het bewind vallen.

Geen aantekening in een openbaar register.
Voor onder bewindstellingen is geen openbaar centraal register. Maar als onder het bewind goederen vallen die in een openbaar register zijn opgenomen, bijvoorbeeld een bedrijf, dan moet in het handelsregister wel worden vermeld dat het bedrijf onder het bewind is begrepen.

Derden, die te goeder trouw handelen met een persoon, van wie de goederen onder bewind zijn gesteld, worden beschermd als zij niets wisten van het bewind.

Mentor.
Naast de curator kent de wet ook de mentor. Een mentor is een persoon, benoemd door de kantonrechter, die iemand bijstaat op het persoonlijke vlak van verzorging en verpleging in de ruimste zin. Vaak wordt, wanneer een persoon geen echtgenoot of bloedverwant in de eerste lijn heeft, met wie er overlegd kan worden naast een verzoek tot onder bewindstelling ook een verzoek gedaan tot het benoemen van een mentor.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl