TESTAMENT B.
Ongehuwd samenwonenden met jonge kinderen (uit de huidige relatie) of een kinderwens

Erfstelling en legaten:
Wanneer u als ongehuwd samenwonende met kinderen komt te overlijden zonder een testament te hebben gemaakt, zijn uw kinderen uw enig erfgenaam en erft uw partner niets. (Wij gaan er overigens wel van uit, dat de vader de kinderen heeft erkend). Om dit te voorkomen benoemt u in dit testament uw partner tot enig erfgenaam. U geeft uw kinderen een legaat ter grootte van hun wettelijk erfdeel, waarbij u onder voorwaarden (zie de tekst van de akte) bepaalt dat deze legaten pas opeisbaar zijn na het overlijden van uw partner. Zij krijgen dus nog niets in handen na het overlijden van de eerste van u beiden.
Uw partner krijgt als het ware een schuld aan uw kinderen, maar moet wel de eventueel door de kinderen over dit legaat verschuldigde erfbelasting betalen. Deze betaalde (‘voorgeschoten’) erfbelasting wordt dan weer van het aan de kinderen schuldig gebleven erfdeel afgetrokken.

Bepalingen:
U bepaalt voorts dat uw partner zelf mag bepalen of er over het legaat aan de kinderen wel of geen rente berekend zal worden. Uw partner heeft ook de mogelijkheid de wettelijke regeling te volgen. De wettelijke regeling is dat het rentepercentage gelijk is aan de uitkomst van wettelijke rente op het moment van overlijden minus de factor 6. Deze rente kan niet negatief zijn.
De erfgenamen gezamenlijk hebben de mogelijkheid om binnen 8 maanden na uw overlijden een ander rentepercentage overeen te komen.
Bovenstaande beschikking maakt u om uw partner de mogelijkheid te bieden de vrijstelling voor de erfbelasting (zie de tabel) zo optimaal mogelijk te benutten. De rente is afhankelijk van het vermogen en de hoogte van de vrijstelling op het moment van overlijden. (De vordering van de kinderen wordt berekend aan de hand van tabellen, die gebaseerd zijn op de leeftijd van de langstlevende partner).

Uitsluitingsclausule
Voorts bepaalt u in dit testament dat alles wat uit uw nalatenschap zal worden verkregen (alsmede de opbrengsten daarvan) niet zal vallen in enige gemeenschap of verrekenbeding waarin een erfgenaam ten tijde van uw overlijden is betrokken of waarop op enig moment daarna zal worden overgegaan.

Wettelijke verdeling
Wanneer u ten tijde van uw overlijden inmiddels met uw partner bent gehuwd, dan verklaart u de wettelijke verdeling omtrent nalatenschappen van toepassing. Uw partner en uw kinderen zijn dan gezamenlijk erfgenamen van uw nalatenschap. Het erfdeel van uw kinderen is ook in dit geval pas opeisbaar na het overlijden van uw echtgenoot/echtgenote. Deze voorwaarde wordt in uw testament opgenomen, omdat een legaat aan de kinderen moet worden afgegeven bij notariele akte, terwijl de wettelijke verdeling automatisch in werking treedt na een overlijden. De langstlevende echtgenoot wordt automatisch (zonder dat daarvoor nog enige leveringshandeling voor vereist is) eigenaar van de erfenis en de kinderen krijgen een vordering. Het enige wat nog moet gebeuren is de vaststelling van de omvang van die vorderingen.

Voogdij
Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk om een regeling te treffen voor het geval de situatie zich voordoet dat zij er allebei niet meer zijn terwijl het kind de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag dan gaat bij overlijden van de eerste ouder het ouderlijk gezag automatisch over naar de andere ouder. Wanneer dan ook nog de langstlevende ouder overlijdt of beide ouders overlijden tegelijkertijd zonder dat er bij testament een voogd is benoemd, wordt er door de rechter een voogd benoemd.
Door een voogdijbenoeming op te nemen in een testament bepaalt u zelf bij wie uw kind na uw overlijden terecht komt en wie het gaat verzorgen.
Ouders, die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, kunnen ook twee gezamenlijke voogden aanwijzen. Aan gezamenlijke voogdij zijn door de wetgever echter andere gevolgen verbonden dan aan de aanwijzing van één voogd. Gezamenlijke voogden hebben een eigen onderhoudsplicht ten aanzien van de minderjarige en zijn verplicht deze zelf op te voeden en te verzorgen. Wanneer u één voogd benoemt kan deze de opvoeding en verzorging aan een ander overlaten. Bovendien is de voogd niet met zijn eigen vermogen onderhoudsplichtig.
De aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden van de ouders te verklaren of hij de voogdijbenoeming aanvaardt.
Het is wel belangrijk wanneer u een voogd heeft benoemd, regelmatig af te wegen of de aangewezen voogd nog wel bereid is en/of in uw ogen geschikt om als voogd op te treden.

Bewind
Indien uw kinderen voor een bepaalde leeftijd de beschikking krijgen over hun erfenis zijn sommige ouders van mening dat deze erfenis nog moet worden beheerd totdat de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. In dat geval kan er in uw testament een zogenaamde bewindregeling worden opgenomen en kunt u een bewindvoerder benoemen die het vermogen van uw kinderen beheert. Uw kinderen kunnen dan tot een door u te bepalen leeftijd niet zelfstandig beschikken over het vermogen dat u onder bewind stelt.
Een bewindvoerder is een persoon die u vertrouwt.

Zie voor de plichten en bevoegdheden van de bewindvoerder de tekst van het testament.

Executele
De executeur regelt allerlei praktische zaken na overlijden.
Het voordeel van het benoemen van een executeur is gelegen in het feit dat een erfgenaam zich op grond van de wet 3 maanden mag beraden of hij/zij de nalatenschap al dan niet aanvaardt en al dan niet erfgenaam is. In die periode kan de langstlevende, indien deze executeur is, alvast een begin maken met de afwikkeling van de nalatenschap.

In een aantal situaties, onder meer bij een nalatenschap waarbij minderjarigen zijn betrokken, moet men altijd onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair) aanvaarden.
Dit is ter bescherming van minderjarige erfgenamen, zodat zij geen schulden erven.
In dat geval dient de nalatenschap volgens de wet vereffend te worden.
Kort gezegd betekent dit, dat er een vereffenaar moet zijn, die de nalatenschap beheert en vereffent. Allereerst moet hij een boedelbeschrijving (staat van baten en lasten van de nalatenschap) opmaken en deze te deponeren bij de boedelnotaris. Vervolgens worden de schuldeisers opgeroepen hun vordering voor een bepaalde datum in te dienen bij de boedelnotaris. Deze oproeping vindt plaats door middel van publicaties in de Staatscourant en een dagblad. Na het verstrijken van de termijn wordt een lijst van schuldeisers door de vereffenaar opgesteld en ter inzage gelegd bij de boedelnotaris. De vereffenaar verkoopt vervolgens zoveel goederen van de nalatenschap, zodat de schulden voldaan kunnen worden. Tenslotte maakt de vereffenaar een rekening en verantwoording en uitdelingslijst op, welke ter inzage wordt gelegd bij de boedelnotaris. Op deze wijze kunnen de erfgenamen en schuldeisers zien op welke wijze een en ander verdeeld wordt. Tegen deze uitdelingslijst kan men weer in verzet gaan, indien men het niet eens is met de wijze van verdeling. Na het verbindend worden van de uitdelingslijst worden de schuldeisers vervolgens conform de lijst uitgekeerd.

Deze wettelijke vereffening is niet van toepassing, indien bij testament een executeur is benoemd, die kan aantonen dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots toereikend is om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. Het is dus altijd zinvol om een testament te maken, waarbij u een executeur benoemt ook al is de wet van toepassing.

RAADPLEEG HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN TESTAMENT B