TESTAMENT E.
Gehuwden of samenwonenden met meerderjarige kinderen (uit de huidige relatie) Legaat aan kinderen.

Erfstelling en legaten
U legateert aan uw kinderen een bedrag ter grootte van de vrijstelling voor de erfbelasting op het moment van uw overlijden. Dit legaat kan pas door de kinderen worden opgeëist na het overlijden van de langstlevende van u beiden. Op het moment van overlijden van de eerste van u beiden hoeft er dus nog niets aan de kinderen worden uitgekeerd. U benoemt u uw partner/echtgenoot tot uw enig erfgenaam.

Het legaat wordt vermeerderd met jaarlijkse rente van 6%.

Omdat uw kinderen nog niet erven, hoeft er ook nog geen erfbelasting over de erfdelen van de kinderen afgerekend te worden. Wanneer de nalatenschap minder bedraagt dan de partnervrijstelling, is door de langstlevende partner geen erfbelasting verschuldigd.

Wanneer de langstlevende partner –als enig erfgenaam- na uw overlijden niet hertrouwt en/of een testament maakt, waarin zij/hij andere erfgenamen benoemt zijn uw kinderen van rechtswege erfgenaam van u en uw partner.

Voordelen:
Dit testament bevat geen vruchtgebruikbepalingen en u bent niet zoals bij Testament D (tweetrapsmaking) gehouden aan de wettelijke bepalingen verbonden aan een vruchtgebruik, waardoor de afwikkeling van de nalatenschap eenvoudiger en niet gebonden is aan alle administratieve verplichtingen van een vruchtgebruiktestament.

De langstlevende partner krijgt geen verplichting om hetgeen hij “over ” heeft uit te keren aan de kinderen, hetgeen wel het geval is bij een tweetrapsmaking.
Bij een tweetrapstestament zou de langstlevende ouder een verantwoording kunnen voelen richting de kinderen wat hij met de erfenis van de eerstoverleden ouder doet. Bij dit testament is de langstlevende “vrij” om te doen wat hij wil met de erfenis (met uitzondering van het bedrag dat gereserveerd moet worden voor de legaten aan de kinderen).

Bovendien hoeft de langstlevende, net als bij de tweetrapsmaking, geen erfbelasting over het erfdeel van de kinderen ‘voor te schieten’.

Nadeel:
Afgezien van het door u gemaakte legaat, bent u niet zeker dat uw kinderen van u erven, omdat uw parnter/echtgenoot na uw overlijden altijd een nieuw testament kan maken.

Dit testament is voorwaardelijk ingeval (een van u) komt te overlijden met achterlating van een of meer minderjarige kinderen, en wordt pas definitief na verkregen instemming van de Kantonrechter, die altijd voor het belang van de minderjarige kinderen opkomt en hierin het laatste woord heeft. Reden waarom wij dit testament niet adviseren aan ouders met minderjarige kinderen.

Wij hechten er tevens waarde aan u erop te wijzen dat uw kinderen bij het overlijden van de langstlevende van u beiden mogelijk meer erfbelasting verschuldigd zullen zijn, dan wanneer u voor een andere wijze van de verdeling van uw nalatenschap zou kiezen (bij voorbeeld Testament C voor gehuwden of Testament B voor samenwoners).

Over het door u aan uw kinderen gelegateerde geldbedrag, te vermeerderen met de jaarlijkse rente over de periode gelegen tussen het eerste en het laatste overlijden, is door uw kinderen geen erfbelasting verschuldigd.

Uitsluitingsclausule
Voorts bepaalt u in dit testament dat alles wat uit uw nalatenschap zal worden verkregen (alsmede de opbrengsten daarvan) niet zal vallen in enige gemeenschap of verrekenbeding waarin een erfgenaam ten tijde van uw overlijden is betrokken of waarop op enig moment daarna zal worden overgegaan.

 

 RAADPLEEG HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN TESTAMENT E