TESTAMENT C.
Gehuwden met jonge kinderen (uit de huidige relatie) of een kinderwens. Wettelijke verdeling

Erfstelling
In dit testament verklaart u dat op uw nalatenschap –onder bepaalde aanvullende voorwaarden, zie de tekst van de akte- de wettelijke verdeling van toepassing is, zoals deze geldt voor nalatenschappen van gehuwden met kinderen.
Uw echtgenoot/echtgenote en uw kinderen zijn voor gelijke delen uw erfgenaam.
Het erfdeel van uw kinderen is pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende van u beiden. Zij krijgen dus nog niets in handen na het overlijden van de eerste van u beiden.
De langstlevende echtgenoot/echtgenote krijgt als het ware een schuld aan uw kinderen, maar moet wel de eventueel door de kinderen over het schuldig gebleven erfdeel verschuldigde erfbelasting betalen.

Bepalingen
U bepaalt voorts dat uw partner zelf mag bepalen of er over het erfdeel aan de kinderen wel of geen rente berekend zal worden. Uw partner heeft ook de mogelijkheid de wettelijke regeling te volgen. De wettelijke regeling is dat het rentepercentage gelijk is aan de uitkomst van wettelijke rente op het moment van overlijden minus de factor 6. Deze rente kan niet negatief zijn.
De erfgenamen gezamenlijk hebben de mogelijkheid om binnen 8 maanden na uw overlijden een ander rentepercentage overeen te komen.
Bovenstaande beschikking maakt u om uw partner de mogelijkheid te bieden de vrijstelling voor de erfbelasting (zie de tabel) zo optimaal mogelijk te benutten. De rente is afhankelijk van het vermogen en de hoogte van de vrijstelling op het moment van overlijden.

Uitsluitingsclausule
Voorts bepaalt u in dit testament dat alles wat uit uw nalatenschap zal worden verkregen (alsmede de opbrengsten daarvan) niet zal vallen in enige gemeenschap of verrekenbeding waarin een erfgenaam ten tijde van uw overlijden is betrokken of waarop op enig moment daarna zal worden overgegaan.

Voogdij
Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk om een regeling te treffen voor het geval de situatie zich voordoet dat zij er allebei niet meer zijn terwijl het kind de 18-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt. Hebben beide ouders het ouderlijk gezag dan gaat bij overlijden van de eerste ouder het ouderlijk gezag automatisch over naar de andere ouder. Wanneer dan ook nog de langstlevende ouder overlijdt of beide ouders overlijden tegelijkertijd zonder dat er bij testament een voogd is benoemd, wordt er door de rechter een voogd benoemd.
Door een voogdijbenoeming op te nemen in een testament bepaalt u zelf, bij wie uw kind na uw overlijden terecht komt en wie het gaat verzorgen.
Ouders, die gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen, kunnen ook twee gezamenlijke voogden aanwijzen. Aan gezamenlijke voogdij zijn door de wetgever echter andere gevolgen verbonden dan aan de aanwijzing van één voogd. Gezamenlijke voogden hebben een eigen onderhoudsplicht ten aanzien van de minderjarige en zijn verplicht deze zelf op te voeden en te verzorgen. Wanneer u één voogd benoemt kan deze de opvoeding en verzorging aan een ander overlaten. Bovendien is de voogd niet met zijn eigen vermogen onderhoudsplichtig.
De aangewezen voogd hoeft pas na het overlijden van de ouders te verklaren of hij de voogdijbenoeming aanvaardt.
Het is wel belangrijk wanneer u een voogd heeft benoemd, regelmatig af te wegen of de aangewezen voogd nog wel bereid is en/of in uw ogen geschikt om als voogd op te treden.

Bewind
Indien uw kinderen voor een bepaalde leeftijd de beschikking krijgen over hun erfenis zijn sommige ouders van mening dat deze erfenis nog moet worden beheerd totdat de kinderen een bepaalde leeftijd hebben bereikt. In dat geval kan er in uw testament een zogenaamde bewindregeling worden opgenomen en kunt u een bewindvoerder benoemen die het vermogen van uw kinderen beheert. Uw kinderen kunnen dan tot een door u te bepalen leeftijd niet zelfstandig beschikken over het vermogen dat u onder bewind stelt.
Een bewindvoerder is een persoon die u vertrouwt.  Zie voor de plichten en bevoegdheden van de bewindvoerder de tekst van het testament.

Executele
De executeur regelt allerlei praktische zaken na overlijden.
Het voordeel van het benoemen van een executeur is gelegen in het feit dat een erfgenaam zich op grond van de wet 3 maanden mag beraden of hij/zij de nalatenschap al dan niet aanvaardt en al dan niet erfgenaam is. In die periode kan de langstlevende, indien deze executeur is, alvast een begin maken met de afwikkeling van de nalatenschap.
In een aantal situaties, onder meer bij een nalatenschap waarbij minderjarigen zijn betrokken, moet men altijd onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiair) aanvaarden.
Dit is ter bescherming van minderjarige erfgenamen, zodat zij geen schulden erven.
In dat geval dient de nalatenschap volgens de wet vereffend te worden.
Kort gezegd betekent dit, dat er een vereffenaar moet zijn, die de nalatenschap beheert en vereffent. Allereerst moet hij een boedelbeschrijving (staat van baten en lasten van de nalatenschap) opmaken en deze te deponeren bij de boedelnotaris. Vervolgens worden de schuldeisers opgeroepen hun vordering voor een bepaalde datum in te dienen bij de boedelnotaris. Deze oproeping vindt plaats door middel van publicaties in de Staatscourant en een dagblad. Na het verstrijken van de termijn wordt een lijst van schuldeisers door de vereffenaar opgesteld en ter inzage gelegd bij de boedelnotaris. De vereffenaar verkoopt vervolgens zoveel goederen van de nalatenschap, zodat de schulden voldaan kunnen worden. Tenslotte maakt de vereffenaar een rekening en verantwoording en uitdelingslijst op, welke ter inzage wordt gelegd bij de boedelnotaris. Op deze wijze kunnen de erfgenamen en schuldeisers zien op welke wijze een en ander verdeeld wordt. Tegen deze uitdelingslijst kan men weer in verzet gaan, indien men het niet eens is met de wijze van verdeling. Na het verbindend worden van de uitdelingslijst worden de schuldeisers vervolgens conform de lijst uitgekeerd.

Deze wettelijke vereffening is niet van toepassing, indien bij testament een executeur is benoemd, die kan aantonen dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots toereikend is om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. Het is dus altijd zinvol om een testament te maken, waarbij u een executeur benoemt ook al is de wet van toepassing.

 RAADPLEEG HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN TESTAMENT C