TESTAMENT D.
Gehuwden met meerderjarige kinderen (uit de huidige relatie). Tweetrapsmaking
 
 Erfstelling en legaten
U legateert aan uw kinderen een bedrag ter grootte van de vrijstelling voor de erfbelasting op het moment van uw overlijden. Dit legaat kan pas door de kinderen worden opgeëist na het overlijden van de langstlevende van u beiden. Op het moment van overlijden van de eerste van u beiden hoeft er dus nog niets aan de kinderen worden uitgekeerd. U benoemt u uw partner/echtgenoot tot uw enig erfgenaam en bepaalt u dat uw kinderen (de verwachters) pas van u erven nadat de langstlevende van u beiden is overleden.
Het legaat wordt vermeerderd met jaarlijkse rente van 6%.
Bij het overlijden van de eerste ouder worden de kinderen “buitenspel” gezet.
 
Voordeel:
U bereikt hiermee, dat de langstlevende echtgenoot/partner geen schuld krijgt aan de kinderen omdat hij/zij de nalatenschap nog niet aan de kind(eren) uitkeert (overbedeling) en ook geen erfbelasting verschuldigd is over de erfdelen van de kind(eren).
 
Nadelen:
Bij eventueel hertrouwen van-  of een verstoorde relatie met de langstlevende ouder is de positie van uw kinderen zwakker dan wanneer u zou kiezen voor testament C.
Omdat in de wet de tweetrapsmaking is gelijkgesteld met een vruchtgebruik (het recht van gebruik van de nalatenschap), is de langstlevende (dwingend) verplicht binnen een jaar na het overlijden van zijn/haar echtgenoot/partner een beschrijving op te (laten) maken van de door de kind(eren) te “verwachten” nalatenschap. Het verdient aanbeveling deze beschrijving bij notariële akte te laten opstellen.
Ook hebben de verwachters (uiteraard voor eigen rekening) het recht om u jaarlijks om een opgave van het bezwaarde vermogen te vragen.
Daarentegen heeft de tweetrapsmaking voor de bezwaarde erfgenaam niet een “bewaarplicht” maar kent de bevoegdheid toe de erfenis te “verteren” (op te maken) en te “vervreemden” (te verkopen). Het enige is, dat de bezwaarde het bezwaarde vermogen niet mag wegschenken aan anderen dan aan de verwachters.
 
Belangrijk nog is om te weten dat de tweetrapsmaking voorwaardelijk is ingeval (een van u) komt te overlijden met achterlating van een of meer minderjarige kinderen en pas definitief wordt na verkregen instemming van de Kantonrechter, die voor het belang van de minderjarige kinderen opkomt en hierin in het laatste woord heeft. Reden waarom wij dit testament niet adviseren aan ouders met minderjarige kinderen.
 
Wij hechten er tevens waarde aan u erop te wijzen dat de verwachters bij het overlijden van de langstlevende van u beiden mogelijk meer erfbelasting verschuldigd zullen zijn, dan wanneer u voor een andere wijze van de verdeling van uw nalatenschap zou kiezen.
Uiteraard is het wel zo, dat over het door u aan uw kinderen verstrekte legaat met de rente over de periode gelegen tussen het eerste en het laatste overlijden, door de verwachters geen erfbelasting verschuldigd is.
 
Uitsluitingsclausule:
Voorts bepaalt u in dit testament dat alles wat uit uw nalatenschap zal worden verkregen (alsmede de opbrengsten daarvan) niet zal vallen in enige gemeenschap of verrekenbeding waarin een erfgenaam ten tijde van uw overlijden is betrokken of waarop op enig moment daarna zal worden overgegaan.
 
RAADPLEEG HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN TESTAMENT D