TESTAMENT A.
Ongehuwd samenwonenden of gehuwden, (nog) geen kinderen

Erfstelling
Voor ongehuwd samenwonenden zonder testament en zonder kinderen en kleinkinderen geldt dat de familie ((groot-)ouders, broers, zusters, etc.) van de overledene de enig erfgenaam is.
Stel u bent ongehuwd samenwonend, heeft samen een woning gekocht en u komt te overlijden. Uw partner is niet uw erfgenaam en moet dus aan uw familie de erfenis uitbetalen, terwijl bijna het gehele gemeenschappelijke vermogen in de woning is geinvesteerd. U kunt hiermee enorme liquiditeitsproblemen krijgen. Ter voorkoming hiervan benoemt u bij dit testament, in geval van uw vooroverlijden, uw partner tot enig erfgenaam. (Om erfbelasting te besparen, moet u ook een samenlevingsovereenkomst opmaken).

Voor gehuwden of geregistreerde partners zonder kinderen en kleinkinderen en zonder testament geldt dat de partner/echtgenoot van rechtswege al erfgenaam is van de nalatenschap. een benoeming van erfgenaam kan in dit geval achterwege blijven.

Alternatieve erfstelling
Wanneer u komt te overlijden na uw partner/echtgenoot, zonder achterlating van kinderen (u heeft dan ingevolge bovenstaande clausule of van rechtswege al van uw partner geërfd), gaat uw gehele nalatenschap (waarin dus begrepen het van uw partner/echtgenoot verkregen erfdeel) naar uw familie en niet meer naar de familie van uw partner/echtgenoot.
Om te bewerkstelligen dat in dit geval ook de familie van uw partner/echtgenoot erft, benoemt u, als u na uw partner/echtgenoot overlijdt, de beide families, ieder voor de helft, tot erfgenaam van uw nalatenschap.

Uitsluitingsclausule
Voorts bepaalt u in dit testament dat alles wat uit uw nalatenschap zal worden verkregen (alsmede de opbrengsten daarvan) niet zal vallen in enige gemeenschap of verrekenbeding waarin een erfgenaam ten tijde van uw overlijden is betrokken of waarop op enig moment daarna zal worden overgegaan.

Executele
Ter voorkoming dat uw partner pas na een langdurig, maar verplicht afstammelingenonderzoek door de notaris over uw nalatenschap kan beschikken, benoemt u uw partner tot executeur van uw nalatenschap.
In die periode kan de langstlevende, indien deze executeur is, kort na het overlijden al weer over de bankrekeningen beschikken en alvast een begin maken met de afwikkeling van de nalatenschap.  

De executeur regelt allerlei praktische zaken na overlijden. Hij heeft tot taak de goederen van de nalatenschap van de overledene te beheren en de schulden te voldoen (waaronder het uitkeren/afgeven legaten). Daarnaast stelt de executeur een boedelbeschrijving op, geeft hij inlichtingen aan de erfgenamen, mag hij een boedelnotaris aanwijzen (die bijvoorbeeld de akte van erfrecht opstelt) en moet hij de aangifte erfbelasting indienen. 

 

RAADPLEEG HIER DE VOLLEDIGE TEKST VAN TESTAMENT A.