Regels voor een internationaal huwelijk of geregistreerd partnerschap

In werking treden
Op 29 januari 2019 is de Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels in werking getreden. De verordening geldt voor echtgenoten die op of na 30 januari 2019 trouwen of, bijvoorbeeld in hun huwelijksvoorwaarden, een rechtskeuze uitbrengen.

Onduidelijkheid bij internationale huwelijken
Als beide echtgenoten dezelfde nationaliteit hebben, altijd in hetzelfde land hebben gewoond en alleen in dat land bezittingen hebben is het wel duidelijk welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is (bijvoorbeeld: de algehele gemeenschap van goederen).
Als de echtgenoten niet dezelfde nationaliteit hebben of als ze bijvoorbeeld in een ander land dan het land van hun nationaliteit gaan wonen, is de vraag welk huwelijksvermogensrecht van toepassing is niet zo makkelijk te beantwoorden. Het recht van het ene land kan de vraag op een andere manier beantwoorden dan het recht van het andere land. De Europese Verordening Huwelijksvermogensstelsels moet hier verandering in brengen.

Toepasselijk recht op grond van de Europese Verordening
Allereerst moet er op grond van de Verordening worden gekeken of de echtgenoten een rechtskeuze hebben uitgebracht. De rechtskeuze moet worden gedaan op de manier zoals dat volgens de wet van het land waar de rechtskeuze wordt uitgebracht vereist is. In Nederland moet dat door middel van een akte die de notaris opmaakt.

In het geval er geen rechtskeuze is uitgebracht geldt het recht:

  1. van het land van de gezamenlijke eerste woon- en verblijfplaats van de echtgenoten na de huwelijkssluiting (eerste huwelijksdomicilie), en bij gebreke daarvan:
  2. van het land van de gezamenlijke nationaliteit van de echtgenoten ten tijde van de huwelijkssluiting (gemeenschappelijke nationaliteit), en bij gebreke daarvan:
  3. van het land waarmee de echtgenoten op het moment van huwelijkssluiting gezamenlijk de nauwste band hebben.

Europese Verordening Partnerschapsvermogens
De Europese Verordening Partnerschapsvermogens is ook op 29 januari 2019 in werking getreden. Op grond van de Verordening Partnerschapsvermogens kan worden vastgesteld welk recht van toepassing is op de vermogensrechtelijke gevolgen van een grensoverschrijdend geregistreerd partnerschap.

Op grond van de Verordening Partnerschapsvermogens geldt het recht:
1. dat in een rechtskeuze van de partners is uitgebracht voor het recht van het land van:

  • a. de gewone verblijfplaats van één van de partners; of
  • b. de nationaliteit van één van de partners; of
  • c. de plaats waar de partners hun geregistreerd partnerschap zijn aangegaan

2. van het land waar het geregistreerd partnerschap is aangegaan.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl