PageLines- Zuidas.jpeg

VASTGOED

(commercieel en particulier)

Wanneer we spreken over onze expertise ‘Vastgoed’, handelt het zich in de meeste gevallen om de overdracht van onroerend goed; (woningen, winkels, winkelcentra en kantoren); de notariële levering van registergoed, maar ook om:

  1. het opmaken van koopovereenkomsten, koop-aannemingsovereenkomsten en turnkeyovereenkomsten;
  2. het opmaken van de akte van levering;
  3. het splitsen van een gebouw in appartementsrechten;
  4. het opmaken van een hypotheekakte en geldleningsovereenkomsten;
  5. het aflossen en “doorhalen” van hypotheken;
  6. de uitgifte in erfpacht en de vestiging van opstalrecht;
  7. de veiling van registergoederen (vrijwillig en executoriaal) openbaar dan wel via (gesloten) inschrijving;

of combinaties van bovengemelde activiteiten.

De aankoop of verkoop van onroerend goed (woningen, winkels, winkelcentra en kantoren) is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor en er komen veel en ingewikkelde vragen bij kijken.
Maar al te vaak zet een koper zijn handtekening onder de koopovereenkomst, ten onrechte nog vaak genoemd “voorlopige koopakte”, zonder dat alle financiële mogelijkheden of onmogelijkheden en de juridische positie goed zijn onderzocht. Met alle nare gevolgen van dien, want ook een “voorlopige koopakte” bindt partijen (de term “voorlopig” duidt er alleen op dat er nog geleverd moet worden).

Ook het verkopen van een huis (registergoed) is minder eenvoudig dan mensen denken, want ook voor de verkoper is de “voorlopige” koop allerminst vrijblijvend.

Een goed afgewogen advies over waar een koper op moet letten is van groot belang. Bijvoorbeeld advies over bezwarende bepalingen (erfdienstbaarheden, mandeligheden; kettingbedingen en dergelijke) die aan het registergoed kunnen kleven, de mogelijke financieringsvormen, de gevolgen van de koop van een verhuurd huis, enzovoorts.
Ook een verkoper doet er ook goed aan zich goede rekenschap te geven van de verplichtingen die hij tegenover een koper krijgt bij het sluiten van de koopovereenkomst.

De notaris moet altijd de “formele” overdracht van een registergoed (de levering) regelen.

In het verlengde van de bepaling dat de kosten van de levering voor rekening komen van de koper (kosten koper) heeft de koper veelal het recht de notaris te kiezen voor het opmaken en passeren van de akte(n). Partijen kunnen gezamenlijk afspreken dat in afwijking van de hoofdregel de verkoper deze notariële kosten en de verschuldigde overdrachtsbelasting voor zijn rekening neemt (“vrij op naam”), of dat toch de notaris die door de verkoper wordt voorgesteld, wordt ingeschakeld (hoewel de bepaling “kosten koper” blijft gelden).

Bij de aankoop (en financiering) van een registergoed kunt u met onverwachte problemen geconfronteerd worden. Bovendien bevatten de stukken van makelaar, notaris en bank geen alledaags taalgebruik. Zonder te beweren volledig te zijn, noemen wij u op de pagina voetangels en klemmen’, een aantal begrippen en bijzondere gevallen waar u mee te maken kunt krijgen.

Akte ondertekenen

De notaris stelt de akten op. De eigenaar/eigenaren, de geldverstrekker, eventueel overige betrokken partijen en de notaris ondertekenen de akte(n). De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering, het recht van hypotheek en/of overige wijzigingen met betrekking tot het onroerend goed worden ingeschreven in de openbare registers. Voor het ondertekenen van de hypotheekakte moet(en) de eigenaar/eigenaren ingevolge wettelijke bepalingen, persoonlijk bij de notaris verschijnen, danwel moet gebruik gemaakt worden van een volmacht vooraf vastgelegd in een notariële akte van volmacht. Veelal is dat de reden waarom kopers wel en verkopers niet in persoon aanwezig zijn bij het tekenen van de leveringsakte (en de hypotheekakte). Verkopers kunnen volstaan met het ondertekenen van een onderhandse volmacht. Voor alle betrokken partijen dienen de regels van de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme) in acht te worden genomen.

Heel graag verwijzen wij u ook naar de te downloaden folders:
KNB Brochure aankoop van een woning;
KNB Brochure verkoop van een woning;

Mandeligheid is een bijzondere vorm van gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak die tot gemeenschappelijk nut strekt van twee of meer erven (eigenaren). Mandeligheid kan worden toegepast in de gevallen dat er behoefte bestaat aan een gemeenschappelijke regeling die verbonden is aan de kwaliteit van eigenaar van de onroerende zaak. Bijvoorbeeld: gemeenschappelijke wegen, paden, speelplaatsen, parkeerplaatsen, fietsenstallingen, wandelparken, groenstroken en infrastructuur.

Het recht op een deel van een mandelige zaak kan niet worden gescheiden/afgesplitst van de eigendom van de erven en mag ook niet afzonderlijk worden vervreemd.

Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaren worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd. Het gemeenschappelijk beheer vindt plaats door de gezamenlijke eigenaren volgens de spelregels die in de notariële akte waarbij de mandeligheid wordt gevestigd, worden vastgelegd.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl