PageLines- ERASMUSBRUGBYNIGHT.jpg

UBO register

Op 27 september 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun (in)directe eigenaren of personen die zeggenschap hebben te registreren. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.  Lees verder

Euthanasieregels bij dementie duidelijker

In de onlangs vernieuwde ‘handreiking’ over euthanasie van de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie is nu opgenomen, dat een dokter euthanasie mag toepassen bij patiënten, ook als een patiënt bij voorbeeld wegens dementie dit niet meer duidelijk kan maken in woord of gebaar. Mensen met ernstige dementie komen echter uitsluitend in aanmerking voor euthanasie wanneer er een schriftelijke wilsverklaring bestaat uit de tijd dat ze nog helder van geest waren.
Lees verder….

Verkorting publicatietermijn jaarrekening

Op 1 november jl. is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingevoerd. Deze wet heeft onder meer tot gevolg dat de uiterste termijn voor het opstellen van de jaarrekening is teruggebracht van elf maanden naar tien maanden.

Eigenwoningschenking

Met deze eigenwoningschenking kunt u eenmalig een bedrag van ad maximaal € 106.671 (2022) belastingvrij schenken. Voorwaarde is wel, dat dit geld door de begunstigde in de eigen woning geïnvesteerd wordt.  In tegenstelling tot de vorige eigenwoningschenking waarin leeftijd er niet toe deed, mag deze schenking uitsluitend belastingvrij gedaan worden indien de begunstigde in de leeftijdscategorie van 18 tot 40 jaar valt. Een eerder gedane belastingvrije eigenwoningschenking dient in mindering te worden gebracht op de nieuwe schenking.

Afwikkeling nalatenschap in Europa eenvoudiger

Bron: KNB, 07 augustus 2015

Op 17 augustus 2015 treedt de Europese Erfrechtverordening (EEV) in werking. Hierdoor wordt de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen binnen Europa eenvoudiger. Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland zijn niet gebonden aan de EEV. In Nederland is deze verordening van belang voor mensen met bezit in het buitenland, voor mensen die emigreren of langdurig in het buitenland verblijven en voor buitenlanders die in Nederland wonen. Op dit moment….

Centraal Aandeelhoudersregister en UBO register

Het concept wetsvoorstel van 21 januari 2015 tot wijziging van de Handelsregisterwet en het Burgerlijk Wetboek introduceert het centraal aandeelhoudersregister.

Op dit moment wordt een aandeelhouder van een BV of niet-beursgenoteerde NV alleen in het Handelsregister geregistreerd indien hij de enig aandeelhouder is. Heeft een vennootschap meerdere aandeelhouders, dan blijkt niet uit het Handelsregister wie die aandeelhouders zijn. Voor dat soort informatie moet het aandeelhoudersregister van de BV of NV worden geraadpleegd. Lees verder….

 

Opening met betrekking tot herroeping van een besluit tot ontbinding van een B.V.

Een besloten vennootschap (B.V.) kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het kan voorkomen dat men het genomen besluit wenst te herroepen. Maar is dit wel mogelijk? De wet geeft hiervoor geen directe aanknopingspunten. Onlangs heeft de Hoge Raad hier echter een eerste opening voor geboden.  Lees verder….

De Europese Erfrechtverordening

Vanaf 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing op internationale nalatenschappen, dat wil zeggen op de erfopvolging van personen die op of na 17 augustus 2015 komen te overlijden. De verordening geldt voor alle landen van de Europese Unie (met uitzondering van Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk). Lees verder….

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel

BOF: Wanneer u gebruik maakt van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit krijgt u, als erfgenaam van een onderneming, onder bepaalde voorwaarden 5 jaar lang een ‘conserverende aanslag’ voor de erfbelasting. Dit betekent dat u de aanslag voorlopig niet hoeft te betalen. Als u zich 5 jaar hebt gehouden aan de voorwaarden, krijgt u over een groot deel van het ondernemingsvermogen een definitieve vrijstelling voor de belasting. Voor de belasting van het resterende deel kunt u 10 jaar uitstel krijgen. U betaalt dan wel rente.

In juli 2012 oordeelde de Rechtbank Breda, dat deze regeling in strijd was met het gelijkheidsbeginsel.
Hiermee werd bedoeld dat een verkrijging waarin geen ondernemingsvermogen ontvangen wordt, zou worden gediscrimineerd ten opzichte van een verkrijging waarbij dit wel het geval is.  Als het Hof de uitspraak van de Rechtbank Breda had gevolgd, dan had dit in de praktijk waarschijnlijk betekend dat iedereen die een erfenis of schenking ontvangt de BOF-vrijstelling mag toepassen.
De overweging van het Hof was onder meer dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen het waarborgen van de continuïteit van de onderneming voorop te stellen, ‘ook in die gevallen waarin het betalen van het recht van schenkbelasting niet stuit op betalingsproblemen’. Volgens het Hof vormt dit een objectieve en redelijke rechtvaardiging om een situatie waarin  ondernemingsvermogen wordt verkregen anders te regelen dan die waarin geen ondernemingsvermogen verkregen wordt.

Met de vernietiging van deze uitspraak op 18 april 2013 door het Hof Den Bosch en bij haar uitspraak in cassatie door de Hoge Raad op 22 november 2013  is thans definitief bepaald dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

Eén verkrijging bij tweetrapsmaking

Echtparen, geregistreerd partners of samenwonenden die over en weer een tweetrapstestament hebben gemaakt en er van uitgaan dat hun kinderen na hun overlijden twee maal (een maal voor het resterende gedeelte van de eerst overleden partner en daarna voor het gedeelte van de langstlevende partner) een beroep kunnen doen op de vrijstelling van erfbelasting, komen bedrogen uit.

Het Hof Amsterdam heeft op 12 april een uitspraak gedaan, en beslist dat de oorspronkelijke en latere verkrijging door kinderen (de verwachters) van bij voorbeeld ouders, die elkaar tot erfgenaam benoemen onder de last om dat deel van hun nalatenschap dat resteert na het overlijden van de langstlevende, uit te keren aan hun kinderen, als één verkrijging moet worden gezien waarop slechts één maal de vrijstelling erfbelasting (€ 21.559) van toepassing is en waarop het progressieve tarief over één verkrijging moet worden toegepast, aan de hand van de tarieven die gelden op het moment van de verkrijging.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl