AFSLUITEN HYPOTHEEK

Het recht van hypotheek

De koop van een onroerend goed (woning) staat of valt meestal met de financiering daarvan. Hierbij wordt een beroep gedaan op een bank, een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. Degene die geld leent voor de aankoop van een woning, geeft hypotheek; hij is de hypotheekgever. De geldverstrekker is de hypotheeknemer (of de hypotheekhouder). De hypotheekgever geeft het huis in onderpand om de geldverstrekker de zekerheid te geven dat het door hem geleende geld zal worden terugbetaald. Als de hypotheekgever in gebreke blijft met de aflossing van de hypotheek en de betaling van de verschuldigde rente, heeft de geldverstrekker ingevolge de wet het recht het huis in het openbaar te verkopen (veiling) om op die manier zijn vordering te verhalen op de opbrengst van die woning. Dit recht van hypotheek wordt verleend door de eigenaar van de woning, naast hypotheekgever ook wel de onderzetter genoemd. Het huis waarop de hypotheek rust wordt het onderpand genoemd.


“De beste hypotheek is geen hypotheek”

Verschillende vormen van hypothecaire leningen

Er zijn verschillende soorten hypotheken. Het grootste verschil tussen deze hypotheken wordt bepaald door de wijze van aflossing.
De meest gangbare hypotheekvormen zijn:

de lineaire hypotheek
bij deze hypotheekvorm lost u gedurende de looptijd per jaar een gelijk bedrag af, waardoor de restant schuld kleiner wordt en u steeds minder rente hoeft te betalen (maar dus ook een afnemend fiscaal voordeel wegens aftrek hypotheekrente geniet;
de annuiteitenhypotheek
bij deze hypotheekvorm betaalt u gedurende de looptijd een gelijk bedrag opgebouwd uit een bedrag aan rente en een bedrag aflossing, in het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing, maar naarmate de lening langer loopt, wordt het bedrag aan rente lager en het gedeelte van het bedrag dat aan aflossing wordt betaald wordt hoger; ook hier neemt dus het fiscaal voordeel in toenemende mate af;

Na 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk een hypothecaire geldlening aan te gaan op basis van de hieronder beschreven twee hypotheekvormen.

de hypotheek op basis van een levensverzekering (spaarhypotheek)
bij deze hypotheekvorm betaalt u gedurende de looptijd van de lening over het volle geleende bedrag rente, maar u lost niet af. Naast de rente betaalt u een premie voor een levensverzekering (***) en u bouwt hiermee toenemende rechten uit die polis op. Aan het eind van de looptijd dienen de opgebouwde rechten uit deze polis ter (gedeeltelijke) aflossing van het geleende bedrag. Uw fiscaal voordeel wegens aftrek van de hypotheekrente blijft gedurende de looptijd van de lening gelijk.
(***Klik hier voor zeer belangrijke aanvullende informatie over de hypotheek op basis van levensverzekering)
de beleggingshypotheek
dit is een variant op de levensverzekeringshypotheek, met dien verstande dat naast betaling van de rente een bedrag door u wordt betaald, welk bedrag door de geldverstrekker wordt belegd.
Aan het einde van de looptijd wordt met de opbrengsten uit die belegging (een gedeelte van) het geleende bedrag afgelost. Ook hier blijft  het fiscaal voordeel gedurende de looptijd van de lening gelijk.

Behalve voor de aankoop van een onroerende zaak volgen onderstaand nog wat opties waarvoor een hypothecaire geldlening kan worden aangegaan.

    • Wanneer u al een hypotheek bij een bank heeft en u wilt overstappen naar een andere bank, bijvoorbeeld omdat deze betere voorwaarden heeft, kan men de hypotheek oversluiten.
    • Het kan voorkomen dat u al een nieuw registergoed (huis) heeft gekocht maar dat uw oude huis nog in de verkoop staat. U kunt dan een zogenaamde overbruggingshypotheek afsluiten. Zowel uw huidige huis als uw nieuwe registergoed (huis)worden dan als onderpand in de hypotheek opgenomen.
    • Een verbouwing kan soms veel geld kosten, wat niet uit eigen middelen betaald kan worden. In zo’n geval kan een tweede hypotheek een uitkomst bieden, temeer omdat de leningsvoorwaarden bij de bank dan gunstiger zijn dan dat men een zogenaamde persoonlijke lening afsluit.

Laat u goed adviseren alvorens de voor u geschikte hypotheek met bijbehorende (overlijdensrisico-)verzekering(en) af te sluiten, een en ander ook met  het oog op de aftrekbaarheid van de rente voor de inkomstenbelasting. Hiervoor zijn reeds beperkende maatregelen genomen.

Wat doet de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte?

Ingeval van een hypotheekakte zijn naast een groot deel van de hierboven reeds genoemde werkzaamheden ook de volgende notariële werkzaamheden gebruikelijk:

Opvragen/bestuderen van de hypotheekinstructie van de geldverstrekker die geld aan de koper leent en het aan de hand daarvan zo nodig contact opnemen met geldverstrekker en de koper.

Opmaken van de hypotheekakte op basis van de gegevens die ook voor de akte van levering zijn verzameld en toezending van het ontwerp van die akte aan de koper en geldverstrekker.

Het na het geven van een toelichting, passeren van de hypotheekakte en aanbieding van een afschrift aan het kadaster ter inschrijving van de hypotheek.

Toezending van een afschrift van de hypotheekakte aan de geldverstrekkker en een kopie ervan aan de koper.

Voor extra of vervolgwerkzaamheden kan de notaris extra kosten in rekening brengen. De kosten die gemaakt worden in verband met de doorhaling van een hypotheek of beslag van de verkoper vallen niet onder het begrip “kosten koper” en worden afzonderlijk bij de verkoper in rekening gebracht. Hoewel de hypotheekakte zekerheid verstrekt aan de financier, is meestal afgesproken dat het notarieel honorarium en de kadasterkosten voor rekening van de geldlener komen. Dit geldt ook voor eventuele extra werkzaamheden die de notaris op verzoek van de geldverstrekker verricht.

 

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl