RENTEVERGOEDING VAD NOTARISSEN

Bij vele transacties worden door cliënten gelden gestort op de zogenaamde “Kwaliteitsrekening cliënten VAD Notarissen N.V.”, één en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 Wet op het notarisambt.

Indien bijvoorbeeld onroerend goed wordt gekocht, wordt de koopsom door de koper op genoemde rekening gestort. Dat geld wordt, nadat aan de transactie geheel is vorm gegeven, aan de verkoper uitgekeerd.

In sommige gevallen wordt door VAD Notarissen rente vergoed over de gelden die op bovengenoemde Kwaliteitsrekening worden gestort.

Hieronder kunt u zien of, en zo ja hoeveel, rente wordt vergoed over gelden die op de “Kwaliteitsrekening cliënten van VAD Notarissen” zijn gesteld.

Deze regeling geldt voor zover niet specifiek anders wordt overeengekomen.

Over bedragen die drie dagen of korter op onze kwaliteitsrekening staan, wordt geen rente uitgekeerd.

Over bedragen die lager zijn dan EUR 10.000 en zeven dagen of korter op onze kwaliteitsrekening staan, wordt geen rente uitgekeerd.

Over bedragen die lager zijn dan EUR 2.500 en dertig (30) dagen of korter op onze kwaliteitsrekening staan, wordt geen rente uitgekeerd.

  1. VAD Notarissen bankiert bij ING Bank N.V.
  2. Rentevergoedingen worden per dag berekend.
  3. De rente wordt berekend aan de hand van het rentepercentage dat in het normale economische verkeer, mede gelet op het gemiddelde bedrag op de Kwaliteitsrekening, gebruikelijk is.
  4. In verband met sub 3 zijn de rentepercentages afgeleid van (uitdrukkelijk niet gelijk aan) de rente die de ING Bank vergoed op de kwaliteitsrekening van VAD Notarissen. Het gaat hier om de rentevergoeding op zgn. ‘kort geld’, welke rentevergoeding momenteel laag is.
  5. Bij het toepasselijke rentepercentage wordt rekening gehouden met administratie- en bankkosten. Deze worden derhalve niet afzonderlijk in rekening gebracht.
  6. Rentepercentages worden maandelijks geactualiseerd.
  7. Rente wordt zo snel mogelijk na uitkering van de gelden uitgekeerd, zulks met uitzondering van de rente over bedragen vanaf EUR 500.000,–, waarbij de rente wordt uitgekeerd eerst op het moment dat VAD Notarissen de rente ook daadwerkelijk van ING Bank N.V. ontvangt (per kwartaal of per jaar).
  8. Over de (hoogte van) rentebetalingen wordt niet gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Klik hier voor een actueel overzicht van de rentepercentages.

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl