WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIERING TERRORISME (WWFT)

Per 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) van kracht, zulks ter vervanging van de Wet identificatie bij dienstverlening (“WID”) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (“Wet MOT”). De WID en de Wet MOT zijn in de Wwft samengevoegd.

Uitgangspunten van de wetgever zijn:

  1. dat ongebruikelijke transacties op het gebied van het witwassen enhet financieren van terrorisme worden gemeld; en
  2. dat er een cliëntenonderzoek plaatsvindt.
De verplichte melding van ongebruikelijke transacties (of voorgenomen ongebruikelijke transacties) is niet echt vernieuwd ten aanzien van de Wet Mot. Thans zal bij een melding ook informatie moeten worden verstrekt over de begunstigde van de transactie.
De vraag of een transactie meldplichtig is kan worden beoordeeld aan de hand van zogenaamde objectieve en subjectieve indicatoren. Het feit dat een melding wordt gedaan van een (voorgenomen) transactie, mag niet aan cliënt worden medegedeeld. Er geldt dus, naast de meldingsplicht, ook een geheimhoudingsplicht.
Als gevolg van de nieuwe wetgeving is het identificatieproces van ons kantoor aangepast. In sommige gevallen wordt het proces eenvoudiger, in andere gevallen juist uitgebreider.
Voor een uitgebreidere uitleg met betrekking tot het bovenstaande verwijzen wij u naar: www.bureauft.nl.
Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen.
 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl