Op 27 september 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn dan verplicht om hun (in)directe eigenaren of personen die zeggenschap hebben te registreren. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Het doel van het UBO-register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van crimineel geld, corruptie, belastingontduiking, fraude en het financieren van terrorisme. De gedachte is dat het tegengaan hiervan makkelijker wordt als duidelijk is wie de uiteindelijk belanghebbende(n) van een onderneming is/zijn. Op die manier zijn personen en organisaties (zoals notarissen) beter geïnformeerd over degenen met wie zij een zakelijke relatie aan (willen) gaan.

 

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Een UBO is een persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft over, een juridische entiteit. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan een persoon die:

-        (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of van het eigendomsbelang houdt; en/of
-        de feitelijke zeggenschap over die entiteit uitoefent.

Zijn er geen UBO’s, dan dient een zogenaamde pseudo-UBO in het UBO-register te worden ingeschreven. Een pseudo-UBO is iedere persoon die het dagelijks beleid van de entiteit bepaalt, bijvoorbeeld een statutair bestuurder of een vennoot van een personenvennootschap (niet zijnde een commanditaire vennoot).

 

De UBO-registratieplicht geldt voor (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, rederijen, Europees economisch samenwerkingsverbanden en kerkgenootschappen.

Beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen van eigenaars hebben geen registratieplicht.

Een gedeelte van de gegevens van de UBO wordt openbaar. Het gaat dan om de voornamen, achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economische belang van de UBO. De volgende gegevens over de UBO’s zijn niet openbaar en zijn alleen in te zien door de daartoe bevoegde autoriteiten:

-        Burgerservicenummer (BSN)/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
-        geboortedag;
-        geboorteland en –plaats;
-        woonadres;
-        afschrift van geldig identiteitsdocument;
-        afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO de openbare gegevens af laten schermen. Dit is mogelijk als de UBO minderjarig is, onder curatele of onder bewind staat of politiebeveiliging heeft. Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen altijd alle gegevens inzien.

 

Bestaande rechtspersonen hebben na inwerkingtreding van de wet 18 maanden de tijd om hun UBO(‘s) in het UBO-register te registreren (derhalve tot eind maart 2022). Voor nieuwe entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden opgericht geldt dat inschrijving van UBO(‘s) moet plaatsvinden ten tijde van de eerste inschrijving in het Handelsregister. Als de UBO’s in de toekomst wijzigen, dan moet dat direct worden geregistreerd.

Bij dienstverlening die onder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (Wwft) valt, zijn (onder meer) notarissen wettelijk verplicht om een ‘cliëntenonderzoek’ te verrichten. Bij het Wwft-cliëntenonderzoek moet het UBO-register worden geraadpleegd. Als er verschil zit tussen de geregistreerde informatie in het UBO-register en de UBO-informatie die de notaris zelf heeft, dan is de notaris wettelijk verplicht om dat te melden bij het Handelsregister (de ‘terugmeldplicht’). De terugmelding moet worden onderbouwd met stukken. Het Handelsregister stelt vervolgens de juridische entiteit op de hoogte dat een verschil is gemeld en stelt haar in de gelegenheid de informatie in het UBO-register te controleren.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl