Op 1 november jl. is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingevoerd. Deze wet heeft onder meer tot gevolg dat de uiterste termijn voor het opstellen van de jaarrekening door NV of BV  is teruggebracht van elf naar tien maanden.

Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar dient de directie van een N.V. of B.V. een jaarrekening op te stellen. Deze termijn kan, op grond van bijzondere omstandigheden, met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering worden verlengd. Door de invoering van bovengenoemde Uitvoeringswet is deze verlengingstermijn gewijzigd van maximaal zes in maximaal vijf maanden.

Nadat de jaarrekening is opgesteld heeft de algemene vergadering nog twee maanden om de jaarrekening vast te stellen. Vervolgens dienen de stukken binnen acht dagen bij het Handelsregister te worden gedeponeerd.

Als gevolg van de nieuwe wet is de uiterste publicatietermijn van de jaarstukken dus verkort van dertien naar twaalf maanden. Bij een boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 dient de jaarrekening uiterlijk op 31 december 2019 te zijn vastgesteld en uiterlijk op 8 januari 2020 te zijn gedeponeerd bij het Handelsregister.

Voor coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen en stichtingen is de verlengingstermijn gewijzigd van maximaal vijf maanden in maximaal vier maanden.

Naast de wijziging van bovengenoemde termijn wijzigt de nieuwe wet ook de regels voor relatief kleine rechtspersonen. De regels voor deze zogenoemde “micro ondernemingen” zijn versoepeld, omdat zij enkel nog een balans en winst- en verliesrekening dienen op te stellen zonder dat een uitgebreide toelichting op de jaarrekening vereist is.

Micro-ondernemingen zijn rechtspersonen die op twee opeenvolgende balansdata voldoen aan twee van de drie hierna te noemen criteria:

  • een balanstotaal van maximaal EUR 350.000;
  • een netto-omzet van maximaal EUR 700.000; en
  • maximaal tien werknemers in dienst.

Een verdere aanpassing betreft het vervangen van de wettelijke term jaarverslag door de term bestuursverslag.

Bovengenoemde regelgeving is voor het eerst van toepassing voor de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 102 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl