Met de verzwaring van de eigen bijdrage voor AWBZ-instellingen zoals verzorgingstehuizen, die tot 1 januari 2013 uitsluitend afhankelijk was van de hoogte van het maandelijkse inkomen, is bij velen de schrik om het hart geslagen.
Sinds 2013 wordt het gespaarde vermogen ook als inkomen gezien. Het spaargeld wordt meegeteld bij de berekening van de eigen bijdrage voor zover het vermogen in box 3 hoger is dan de vrijstelling.
De vrijstelling in 2013 bedraagt € 21.139,00 per persoon (€ 42.278,00 voor partners).

Afhankelijk van het inkomen kan de vrijstelling voor gepensioneerden hoger uitvallen.
Als de gepensioneerde een lager jaarinkomen heeft dan € 14.302,00, wordt de vrijstelling verhoogd tot met €27.984,00
Een jaarinkomen tot € 19.895,00 geeft een extra vrijstelling van € 13.992,00 bovenop de standaard vrijstelling van € 21.139,00.

De verhoogde extra bijdrage bedraagt 8% over het spaarkapitaal boven het bedrag van de vrijstelling.
Rekenvoorbeeld:
Een bejaarde dame heeft een inkomen van € 13.000,00 per jaar en € 90.000,00 aan spaargeld. Zij woont in een verzorgingstehuis.
Naast het inkomen afhankelijk deel, moet ze door haar gespaarde vermogen extra betalen:
€ 90.000,00 – € 21.139,00,00 - € 27.984,00 = € 40.877,00 x 8% = € 3.270,16

Voor de berekening van deze eigen bijdrage wordt uitgegaan van het vermogen van twee jaren vóór die berekening.
Bij een flink eigen vermogen in box 3 kan deze verhoogde eigen bijdrage oplopen tot € 2.189,20 per maand.

De waarde van de woning telt bij deze berekening ook mee, en dit terwijl huiseigenaren vaak niet over dat vermogen kunnen beschikken. Om die reden vindt een meerderheid van de Tweede Kamer dat dit gedeelte van de bijdrage pas hoeft te worden betaald nadat de woning is verkocht. Tot die tijd wordt een betalingsregeling getroffen.

Bovenstaande is voor velen reden om te bezien of het zinnig is het eigen vermogen te verlagen door middel van een schenking.

BIJ VAD NOTARISSEN KUNT U UW SCHENKINGEN (IN CONTANTEN OF ONDER SCHULDIGERKENNING) LATEN VASTLEGGEN IN EEN NOTARIËLE AKTE VAN SCHENKING VOOR EUR 290,00 INCLUSIEF BTW EN VERSCHOTTEN. OOK DE AANGIFTE VOOR HET RECHT VAN SCHENKING BIJ DE BELASTINGDIENST IS INBEGREPEN.

 

Onderstaand hebben wij de mogelijkheden en de belastingvrij te schenken bedragen voor u nog maar eens op een rijtje gezet:
1. Eenmalig verhoogde schenking, geen notariële akte vereist.
Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen éénmalig in een jaar een belastingvrije schenking ontvangen van € 24.676,00. U mag maar één keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 40 jaar maar een partner hebben die jonger is dan 40 jaar.
Ten behoeve van de financiering van de studie van uw kinderen of de aankoop door hen van een woning, mag deze eenmalige vrijstelling met € 26.731,00 verhoogd worden naar in totaal € 51.407,00.
Van deze schenking behoeft geen notariële akte meer te worden opgemaakt. In de praktijk is gebleken dat de aangifte schenkbelasting voldoende is als signaal en controlemiddel voor de Belastingdienst.
Zie ook de voorwaarden.

2. Jaarlijks toegestane bedrag belastingvrije schenking
U mag aan uw kinderen en pleegkinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2013 bedraagt dit € 5.141,00. Dit bedrag geldt per kind.
Dit bedrag van € 5.141,00 geldt wel voor u en uw partner samen. Indien u beiden afzonderlijk een dergelijk bedrag schenkt zal de Belastingdienst deze bedragen bij elkaar optellen en is er dus schenkbelasting verschuldigd.
Zo lang de schenking onder dit bedrag blijft, hoeft u geen aangifte te doen, tenzij u natuurlijk van de Belastingdienst een Formulier aangifte heeft ontvangen.

3. Schenking onder schuldigerkenning. Zie ook
U kunt jaarlijks het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag aan uw kinderen schenken en bepalen dat u deze bedragen schuldig blijft en de kinderen er pas over kunnen beschikken na uw dood. Mits niet voor het overlijden van de schenker betaald, is door de kinderen over deze geschonken bedragen géén erfbelasting verschuldigd. Het betreft immers de betaling aan hen van een schuld.

voordelen
:

 1. u hoeft de bedragen nog niet uit te keren;
 2. de schenker mag de geschonken bedragen als schuld aftrekken van het vermogen in box 3, waardoor de berekening van een eventuele AWBZ-bijdrage lager zou kunnen uitvallen; (let op: eerste € 2.900,00 schuld p.p. is niet aftrekbaar)
 3. deze geschonken bedragen worden niet als uw nalatenschap aangemerkt bij de (latere) berekening van verschuldigde erfbelasting.
 4. De door de begiftigde te ontvangen rente is onbelast.

nadelen:

 1. Omdat deze bedragen pas na uw overlijden worden uitgekeerd, worden ze uitsluitend als schenking aangemerkt indien hiervan notariële akten zijn opgemaakt.
 2. De schenker moet de begiftigde daadwerkelijk jaarlijks 6% rente betalen over de geschonken bedragen en mag deze rente niet schuldig blijven; wanneer de rente niet wordt betaald, wordt de schenking alsnog terug gedraaid;
 3. de begiftigde moet het geschonken bedrag bijtellen als vermogen in box 3.
  (vrijstelling box 3 2013: € 21.139 p.p.) Wanneer het vermogen van de begiftigde hoger uitkomt, is deze over het meerdere 1,2 % inkomstenbelasting verschuldigd.
 4. De door de schenker aan de begiftigde te betalen rente is niet aftrekbaar.

4.  Schenking aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Tot fiscaal aftrekbare giften behoren periodieke schenkingen. Dit zijn volgens de wet giften in de vorm van gelijkblijvende bedragen, uit te betalen minstens een keer per jaar, gedurende minimaal vijf jaar en eindigend uiterlijk eindigend bij overlijden van de schenker, aan een ANBI of een (onder voorwaarden) Vereniging, mits vastgelegd in een notariële akte. 

Voordeel voor u en voordeel voor het goede doel
Met een periodieke notariële schenking aan een ANBI of een Vereniging kunt u de geschonken bedragen volledig aftrekken van uw belastbare inkomen. Afhankelijk van uw inkomen en leeftijd ontvangt u 16% tot 52% van de jaarlijkse uitkering (gift) terug.

Uw gift is een periodieke gift als: 

 • u de gift heeft laten vastleggen bij een notaris in een notariële akte;
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de betreffende instelling of  vereniging die in de notariële akte wordt genoemd;
 • deze bedragen telkens (ongeveer) even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. (Het mag ook langer, maar de gift dient uiterlijk bij uw overlijden stoppen);
 • u van de instelling of vereniging voor die de gift geen tegenprestatie ontvangt.

Voor deze periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.

Tot slot bestaat ook nog de mogelijkheid de woning aan de kinderen over te dragen onder het voorbehoud van

 • een gratis woonrecht voor de ouders in de vorm van een vruchtgebruik of recht van bewoning;
 • het bedingen van een huurrecht voor de ouders;
 • schenking van de woning, al dan niet onder voorbehoud van woon- of huurrecht.

Ten aanzien van laatstgenoemde mogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan adviseren wij u een afspraak met ons te maken, zodat uw persoonlijke situatie kan worden geïnventariseerd en aan u het best mogelijke advies kan worden gegeven.

 

Comments are closed.

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl