Hoewel VAD Notarissen u kan bijstaan in de meest complexe familierechtzaken, streeft zij er naar voor iedereen een stimulans en een vraagbaak te zijn. Wij willen u het geruststellende gevoel bezorgen dat uw privé-zaken goed geregeld zijn, ook wanneer u gaat samenwonen. 

Daarom geven wij u ook advies, tekst en uitleg met betrekking tot ons standaard model samenlevingsovereenkomst.

Ons standaard model samenlevingsovereenkomst bevat alle zaken die voor alle ongehuwde stellen zonder kinderen belangrijk zijn.
Wij kunnen u onze samenlevingsovereenkomst aanbieden vanaf slechts € 314,00 inclusief BTW en verschotten.
 

 “De gelukkigste mens is degene die het denkt te zijn.”

 In een samenlevingsovereenkomst regelt u onder meer:

–       de kosten van het dagelijks levensonderhoud
          U spreek hier af wie kosten van de gemeenschappelijke huishouding voor zijn rekening neemt, c.q. hoe deze onderling tussen u beiden worden verdeeld. U kunt bepalen dat deze kosten door ieder voor de helft worden gedragen, door ieder naar evenredigheid van zijn/haar inkomen of dat deze kosten door een van u beiden volledig worden gedragen. Uiteraard kunt u op een later moment overeenkomen wijzigingen in deze regeling aan te brengen.

–       de (gemeenschappelijke) inboedel.
U kunt in de akte vastleggen aan wie de inboedel in de gemeenschappelijke woning toebehoort,
bij voorbeeld:
1.  aan u beiden, ieder voor de helft:
onafhankelijk van wie van u beiden de goederen heeft ingebracht; ook toekomstige aan te schaffen (inboedel-)goederen vallen hieronder, eventueel met de uitzondering van die roerende zaken waarvan u (eventueel op een aan de akte te hangen bijlage) heeft vastgelegd, dat deze niet aan u gezamenlijk, maar aan een van u beiden in privé toebehoren.
2.  gedeeltelijk aan ieder in privé en gedeeltelijk aan u beiden:
U kunt ook bepalen dat (naar keuze:) behoudens de (inboedel-)goederen welke u echt samen heeft aangeschaft en/of nog samen gaat aanschaffen er geen gemeenschap van goederen tussen u beiden bestaat. E.e.a. betekent, dat bij beëindiging van de samenlevingsovereenkomst de goederen weer terug komen bij de partner die deze goederen in eigendom heeft verkregen. U kunt ieder inboedelstuk specificeren op een aparte bijlage, welke wij dan aan de akte hangen, zodat op een later moment hier geen discussie over kan ontstaan. Alleen wanneer u bij beëindiging van de samenlevingsovereenkomst beiden niet kunt aantonen door wie een bepaald goed is aangebracht, dit goed aan u beiden, ieder voor de onverdeelde helft toekomt.
3.  volledig aan een van u beiden in privé:
U kunt natuurlijk ook vaststellen dat de totale inboeden aan één van u beiden in privé eigendom toebehoort.

–       de gemeenschappelijke bankrekening(en).
U kunt in de akte vastleggen of u ter betaling van de kosten van de huidhouding een gemeenschappelijke bankrekening(en) gaat aanhouden. U komt dan overeen dat het saldo van deze bankrekening(en) bij het einde van de samenwoning aan ieder voor de helft toebehoort.

–       Geen verdeling, vervreemding gedurende de samenwoning.
U komt met elkaar overeen, dat u gedurende de samenwoning geen verdeling van de gemeenschappelijke zaken van elkaar kunt verlangen. Voorts is het aan ieder van u verboden om zijn/haar aandeel in de gemeenschappelijke goederen zonder toestemming van de andere partner te verkopen of te bezwaren.

–       Gemeenschappelijk bewoonde woning.
U maakt met elkaar afspraken met betrekking tot de gemeenschappelijk bewoonde woning.

–       Ontbinding.
Hier vermeldt u hoe de samenlevingsovereenkomst kan eindigen en hoe u beiden daarbij in voorkomende gevallen dient te handelen.

–       Verblijvingsbeding.
Indien één van u beiden komt te overlijden gedurende de periode waarin u nog géén vijf jaar samenwoont, loopt de langstlevende van u beiden het risico in het hoogste tarief van de erfbelasting terecht te komen. Dat kan (mits men ten minste zes maanden heeft samengewoond) worden voorkomen in het geval het de verkrijging van uitsluitend de gemeenschappelijke goederen door de langstlevende betreft. In dit artikel komt u overeen dat deze gemeenschappelijke goederen (bijv. huis en inboedel) bij overlijden van een van beiden voor het geheel, zonder vergoeding, toevallen aan de langstlevende, mits er nog geen afstammelingen zijn. Op deze verkrijging is dan de hoogste vrijstelling (die tussen echtgenoten -€ 616.880,00-) van toepassing. Men noemt een dergelijke regeling een ‘verblijvingsbeding’.

–       Verdeling.
U komt een regeling overeen met betrekking tot de verdeling van de goederen voor het geval de samenleving eindigt anders dan door overlijden (bij voorbeeld: wanneer u uit elkaar gaat). U bepaalt ook op welke wijze waarop de waarde van de gezamenlijke goederen dient te worden vastgesteld.

–       (Tijdelijke) voortzetting woongenot.
U maakt afspraken met betrekking tot de gemeenschappelijke woning ingeval de overeenkomst eindigt anders dan door overlijden.

–       Partnerpensioen.
U kunt een regeling opnemen over het (mogelijk toekomstige) partnerpensioen. U wijst elkaar over en weer aan als begunstigde van toekomstige uitkeringen. Bij beëindiging van de samenleving anders dan door overlijden (dus wanneer u uit elkaar gaat), dient u deze begunstiging zelf ongedaan te laten maken bij de pensioenverzekeraar.

–       Geschillen.
U bepsreekt hoe u in de toekomst zult omgaan met met eventueel in de toekomst tussen u beiden onderling voorkomende geschillen.

–       Aanbrengsten en mede-eigendom van inboedel.
Als u eerder in de akte heeft bepaald dat de inboedel zal toebehoren aan ieder van u beiden voor de onverdeelde helft, draagt u ieder de onverdeelde helft van de u in eigendom toebehorende inboedelgoederen over aan uw partner.
Indien er goederen zijn die géén gemeenschappelijk eigendom worden maar expliciet eigendom van een van u beiden blijven, verklaart u nog:

          a.      dat u deze goederen wel of niet apart heeft gespecificeerd op een aan de akte te hechten en door u beiden te ondertekenen lijst; of
          b.      geen nadere omschrijving te verlangen van die goederen die niet gemeenschappelijk zijn en derhalve geen lijst aan te willen hechten.

 

–       Nederlands recht.
          U verklaart het Nederlands recht op uw overeenkomst van toepassing.

–       Doorhaling inschrijving Centraal Testamenten Register
Indien u het verblijvingsbeding (een wilsbeschikking die u maakt voor wanneer u bent overleden) met elkaar bent overeengekomen, moeten wij van deze akte opgave doen aan het Centraal Testamenten Register te ‘s-Gravenhage, opdat dit beding na uw overlijden bekend wordt en dus door uw overige erfgenamen kan worden gerespecteerd. Wij zullen deze melding voor u doen. Ook bij ontbinding van de samenlevingsovereenkomst anders dan door overlijden, dient hiervan weer via een notaris opgave te worden gedaan bij het Centraal Testamenten Register te ‘s-Gravenhage.

Klikt u hier voor een voorbeeld van een samenlevingsovereenkomst, waarin zo veel mogelijk van bovenstaande keuzes zijn opgenomen.

Uiteraard is het onmogelijk een opsomming van alle mogelijkheden te maken.

Het is dan ook denkbaar dat uw persoonlijke situatie helemaal niet overeenkomt met een van bovenstaande situaties, bijvoorbeeld wanneer u samengesteld is en u (beiden of een van u) kinderen heeft uit een vorige relatie, of dat u andere specifieke wensen ten aanzien van uw samenlevingsovereenkomst heeft die hier niet worden genoemd.

In dat geval adviseren wij u met ons een afspraak te maken voor een bespreking waarin wij een volledige inventarisatie van uw situatie kunnen maken en u op de voor u meest gewenste en fiscaal voordeligste wijze kunnen adviseren.

Voor deze samenlevingsovereenkomst brengen wij u dan bovenstaand basistarief in rekening vermeerd met een meerprijs voor een bespreking ten bedrage van € 100,00 inclusief BTW per 30 minuten.

Wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken, vult u dan het Contactformulier aan de zijkant van deze pagina in.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Gewoon bellen (010-2425444) kan natuurlijk altijd.

Wanneer u al een offerte van ons heeft ontvangen en hierop wenst in te gaan, dan hoeft u ons alleen maar het ingevulde vragenformulier met de gevraagde bijlagen aan ons te retourneren.

Wij zullen uw zaak met zorg behandelen!

 

Adres:

Lichtenauerlaan 138 (Brainpark II) 3062 ME Rotterdam

telefoon:

010-2425400

email:

info@vadnot.nl